En enig Allians mot en splittrad opposition

Under budgetdebatten om energi i Riksdagen igår lämnade Vänsterpartiet ett mycket intressant besked, när de påstod att det skulle finnas en energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den uppgiften bekräftades senare i debatten av en av de socialdemokrater som deltog. Och det är inte en överdrift att säga att jag förstås blev väldigt intresserad av den nyheten, och av att kunna ta del av och på papper få läsa denna överenskommelse.

För om det nu stämmer att det skulle finnas en gemensam energiöverenskommelse inom oppositionen så är vi många som skulle vilja läsa den noga och jämföra den med Alliansens, punkt för punkt. Och jag antar att varenda journalist vore intresserad av att få läsa den överenskommelsen, om den nu finns.

Men när jag pressade oppositionen på det faktiska innehållet i den påstådda överenskommelsen blev de svaret skyldiga. Vare sig jag eller någon annan som lyssnade på debatten fick några som helst besked om vad den skulle innehålla. Men om den finns utgår jag från att oppositionen snarast presenterar den, för media och för väljarna, så att människor får möjlighet att ta ställning till energipolitikens olika alternativ.

Men jag misstänker att vi får vänta på den dagen. För även om oppositionen påstår att de är eniga om energin så framstår de som ännu mer splittrade än tidigare. Faktum är att oppositionen numera inte verkar kunna komma överens om energin vare sig mellan partierna, eller inom sina egna partier.

Det innebär att det idag bara finns ett enda reellt och brett energipolitiskt alternativ, i form av Alliansens energiöverenskommelse. Mot en allt mer splittrad opposition står en samlad Alliansregering, med en samlad energipolitik som ger långsiktighet och tydliga spelregler för de svenska energimarknaderna. Vi har en energiöverenskommelse och en energipolitik som är unik i sin bredd, som täcker alla energislag, som pekar ut tydliga mål och som med sina styrmedel ger en väldigt tydlig riktning. Och för varje dag som går leder den till att Alliansen fortsätter ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Om det pratade jag när jag höll mitt anförande i gårdagens budgetdebatt i Riksdagen. Med Alliansens långsiktiga energipolitik förbättrar vi Sveriges konkurrenskraft, stärker vår försörjningstrygghet och minskar vårt lands utsläpp av koldioxid. Det syns inte minst i de rekordinvesteringar som nu görs i ny energiproduktion och bättre elnät i Sverige. Nästa år räknar energibranschen med att energiinvesteringarna kommer öka till den nya rekordnivån 40 miljarder kronor, vilket betyder att energiinvesteringarna nu står för hela 40 procent av alla industriinvesteringar i Sverige.

Samtidigt har vi i Alliansregeringen, sedan vi tillträdde 2006, kraftfullt ökat Svenska kraftnäts investeringsnivå. 2012 investerade vi mer än tre miljarder i att bygga ut stamnätet, och de kommande fem åren kommer vi satsa omkring fem miljarder kronor per år på det. Det är hela tio gånger mer än den investeringsnivå som den tidigare socialdemokratiska regeringen valde.

Samtidigt växer produktionen av förnybar energi i vårt land. Tack vare Sveriges smarta och kostnadseffektiva gröna elcertifikat får vi nu mycket ny förnybar el för pengarna. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har elen från vindkraften sjufaldigats och elen från biobränslen ökat med hela 50 procent. Det är ett tecken på att den förnybara elproduktionen, precis som andra investeringar, mår bra av de långsiktiga och goda villkor vi har försett dem med.

I årets budget lägger Alliansregeringen fram flera viktiga förslag, som bygger vidare på energiöverenskommelsen och hjälper oss ta ytterligare några steg framåt mot ett mer hållbart energisystem:

  • Vi föreslår sänkt skatt på den el som värmeföretag använder för att producerats värme till industrin
  • Vi föreslår sänkt skatt på egenproducerad förnybar el från och med sommaren 2014
  • Vi föreslår en ny grön investeringsfond om 700 miljoner, med inriktning på att stötta små och växande energi- och miljöteknikföretag
  • Och vi föreslår att vi fram till och med 2017 ska satsa totalt 560 miljoner på den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Dessutom lägger vi i budgeten fram ett miljöbilspaket som består av tre viktiga delar:

  1. Det ska löna sig att välja miljöbil. Därför förlänger vi det nedsatta förmånsvärdet för de bästa miljöbilarna: elbilar, laddhybrider och gasbilar,
  2. Det ska löna sig att tanka förnybart. Därför föreslår vi att de höginblandade och rena biodrivmedlen som E85 och biogas även framöver ska vars skattebefriade, och
  3. Man ska kunna köra sin gamla bil med grönare samvete. Därför ökar vi inblandningen av förnybart i all bensin och diesel genom ett nytt kvotpliktssystem.

Allt detta bygger vidare på Alliansens energiöverenskommelse och adderar till våra redan goda och stabila spelregler för energimarknaderna. För varje dag som går leder Alliansens samlade energipolitik till tydliga och konkreta resultat, som den splittrade oppositionen saknar. Och för varje dag som går innebär det att vi fortsätter bygga ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp, mer förnybart, ökad konkurrenskraft, en tryggare energiförsörjning och ett allt mer hållbart energisystem.

Om du vill se mitt anförande från budgetdebatten i efterhand kan du se det här:

Hur ska det se ut sen?

Svensk vindkraftverk ska driva Google-servrar

Svenska vindkraftverk ska driva Google-servrar. Foto: Kirk Kittell

En av de största frågorna i den europeiska energidebatten just nu är vilka EU-gemensamma mål vi ska ha efter 2020, med perspektiv på 2030.

På det temat träffade jag idag riksdagens näringsutskott för att informera dem om hur vi i regeringen ser på EU-kommissionens så kallade grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030, och höra vilka synpunkter de har på den.

Från regeringens sida är vi väldigt tydliga med att EU verkligen behöver ha ett klimat- och energiramverk med sikte på 2030. Och ett sådant behöver komma på plats så snart som möjligt, både för att EU ska kunna inta den pådrivande roll vi behöver inför klimatmötet i Paris 2015, men också för att ge de som ska investera i energi i Europa tidiga och långsiktiga spelregler. Just därför uppmanar vi EU-kommissionen att skyndsamt återkomma med förslag till ett sådant ramverk och vi pekar tydligt på att det både bör fördjupa analysen om hur vi bäst ska utforma ramverket och innehålla överväganden om såväl klimat, energieffektivisering som förnybar energi.

På temat förnybar energi kom det idag en intressant och glädjande nyhet när Google och det nordiska vindkraftsföretaget O2 presenterade ett samarbete som innebär att Googles datacenter i finska Hamina helt och hållet ska drivas av förnybar svensk el.

För att klara det kommer  O2 att bygga en vindkraftspark i Maevaara, på gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommun, och Google förbinder sig att köpa all el som den kommer att producera under de närmaste tio åren.

Att de över huvud taget kan komma överens om ett sådant samarbete beror på att vi idag har en gemensam nordisk elmarknad och en nordisk  elbörs, vilket Google och O2 själva lyfter fram. Tack vare den kan Google nu köpa förnybar el från Sverige, och få ursprungsgaranti för den, för att använda den förnybara elen för att driva sitt datacenter i Finland.

Se där vad en välfungerande nordisk elmarknad kan betyda för utvecklingen av den förnybara energin, i praktiken!

 

En demokratins högtidsstund

Idag öppnas Riksmötet under högtidliga former. Först gudstjänst i Storkyrkan, som ger tillfälle att samla tankarna inför det kommande året, och sedan själva öppnandet i Plenisalen med tal av H.M. Konungen och statsministerns regeringsförklaring. För mig blir det första gången jag i egenskap av statsråd deltar i allt detta, som ju är en av demokratins högtidsstunder i Sverige.

När Fredrik Reinfeldt senare idag läser upp sin sjätte regeringsförklaring gör han det som statsminister för Sveriges kanske starkaste minoritetsregering genom tiderna. Bara ett par tusen röster saknades i valet förra hösten för att Alliansen på nytt skulle ha fått egen majoritet. Och det var en historisk sak som han, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund gjorde när de inte bara lyckades åstadkomma maktskiftet 2006, utan också lyckades bli återvalda och få förnyat förtroende i valet 2010.

När Riksmötet idag öppnas kan det ske mot bakgrund av att Sverige har en, jämfört med många andra länder, välskött ekonomi med ordning och reda i de offentliga finanserna och en regering och Riksdag som genom de senaste årens turbulens tagit vara på Sverige och våra intressen på tidvis stormiga ekonomiska hav.