Två förslag för starkare energikonsumenter

Elnätsreglering

En proposition om elnätsreglering ligger nu på riksdagens bord.

Idag har vi haft mycket verkstad i regeringen, och levererat inte mindre än två bra och konkreta förslag för att stärka konsumenterna på energimarknaden. Och det är som bekant också en av mina allra viktigaste prioriteringar som energiminister. Och just därför har jag och Alliansregeringen de senaste åren genomfört en hel rad reformer som syftar till just det, som att ge alla möjlighet att få timvis mätning av el och nu senast skattesänkningen för egenproducerad förnybar el.

Idag har vi lagt fram ytterligare två förslag på det temat – ett som handlar om att stärka konsumenten på fjärrvärmemarknaden, och ett om att skydda oss som elkunder mot oskäliga elnätsavgifter.

När det gäller fjärrvärmen föreslår vi idag att också andra än de rena fjärrvärmeföretagen ska få rätt att få tillträde till fjärrvärmenäten. Det innebär att det blir lättare för nya aktörer som kan leverera värme, t.ex. nya företag eller industrier som har restvärme att bidra med, att komma in och konkurrera. Följden blir att vi kan utnyttja fjärrvärmenäten mer effektivt, vilket i förlängningen leder till ökad kundnytta.

Samtidigt har jag berättat att vi i regeringen avvaktar med att gå vidare med förslaget om så kallad prisreglering av fjärrvärmepriserna. Efter dialog med både fjärrvärmebranschen och fjärrvärmekunderna har vi istället bestämt oss för att låta dem försöka få deras så kallade prisdialog att fungera. Och redan i eftermiddags meddelade branschen att de plockar upp den kastade handsken och nu kommer både jag och mina tjänstemän noga följa och kontrollera att parternas prisdialog verkligen kommer fungera så som de sagt.

Det andra förslaget, som vi idag lämnade över till riksdagen, innebär att vi nu ger Energimarknadsinspektionen (EI) mer muskler och bättre möjligheter att avgöra vilka elnätsavgifter som är skäliga och som elnätsföretagen får ta ut av oss som elnätskunder.

Ungefär en tredjedel av den elkostnad man har idag består av elnätsavgiften (resten är den rörliga kostnaden för den el man förbrukar). Elnäten är det som man brukar kalla för ett naturligt monopol eftersom ett och samma bolag har rätten att bygga ut elnätet, och ta betalt för det, i ett visst område. Just därför att elnäten är monopol har EI i uppdrag att bevaka att de elnätsavgifter som bolagen tar ut av oss som kunder verkligen är skäliga.

Den situation vi har idag har lett till att ett antal elnätsbolag överklagat den modell som EI använder när de ska bedöma vad som är en skälig prissättning. Det leder till långa domstolsprocesser och stor osäkerhet om vad som gäller, både för elnätskunderna och elnätsföretagen.

Det är för att komma bort från det, och ge EI mer muskler att säkra att elnätsavgifterna verkligen är skäliga, som jag och regeringen nu lagt fram ett förslag om att ge EI större makt att själva slå fast vilka regler som ska gälla för vad som är skäliga avgifter, och vad som kan anses vara en rimlig avkastning för elnätsföretagen. Genom den nya regleringen – som ska börja gälla från 2016 – kommer vi kunna undvika många av de rättsprocesser vi har idag, samtidigt som EI får bättre verktyg att skydda elnätskunderna mot oskäliga avgifter.

Starka kunder och sund konkurrens ger en bättre energimarknad. Idag har jag och Alliansregeringen lagt fram ytterligare två förslag som leder till det.

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *