Använd statens fibernät bättre

It- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterar regeringens bredbandsutredare, riksdagsledamot Åsa Torstensson (c).

 

Tänk er hela Sveriges längd – 15 gånger om. Så mycket optisk fiber förfogar staten över, genom de fyra statliga verksamheterna Trafikverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Teracom. Bolag och myndigheter som har väldigt olika uppgifter – att se till så att vägar och järnvägar är farbara och säkra, att elförsörjningen fungerar, att det finns energi och möjligheter att ta del av radio och TV. Men fastän de förfogar över så mycket fiberinfrastruktur har inte någon av dem som huvuduppgift att tillhandahålla bredband, och så ska det nog fortsätta vara. Men det innebär också att dessa fyra aktörer sitter på fibernät som är underutnyttjade, ett faktum som vi i regeringen pekar på i vår Bredbandsstrategi, och ett faktum som även Riksrevisionen konstaterat.

Sedan Bredbandsstrategin antogs 2009 har vi kommit väldigt långt med bredbandsutbyggnaden, och idag kan 57 % av alla hushåll och företag i Sverige teckna sig för ett bredband om minst 100 Mbit/s. Samtidigt har antalet hushåll som saknar tillgång till det som kallas grundläggande bredband kraftigt minskat från över  7 000 år 2007  till en bra bit under 500 idag.

Bredbandsutvecklingen går helt klart åt rätt håll, men mer återstår att göra. Idag har de flesta flerfamiljshus och många villaområden i våra storstäder fått fiberuppkoppling. Samtidigt byggs en hel del snabbt bredband ut på landsbygden, inte minst tack vare de 2,1 miljarder som Centerpartiet och Alliansen hittills satsat på att medfinansiera bredband på landsbygden, mellan 2007 och 2013. En insats som givit många hushåll på landet, som annars inte skulle ha fått bredband, tillgång till det.

För att vi ska nå våra bredbandsmål, och för att hela Sverige ska få bredband i världsklass, måste vi fortsätta arbeta med det. Därför går Centerpartiet och Alliansen till val på att satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor mellan 2014 och 2020 på att bygga bredband på landsbygden. Samtidigt som vi vänder på andra stenar för att se vad mer som kan hjälpa till.

Något som verkligen skulle kunna hjälpa till, och förmodligen rätt ordentligt, är om vi lyckades samordna och använda den fiberinfrastruktur som staten förfogar över på ett bättre sätt. Just därför har vi i regeringen idag fattat beslut om att tillsätta en utredning för att titta på just det. Tanken är att vi med en bättre samordning och ett bättre utnyttjande av de fibernät som redan finns, men inte används, kan se till så att ännu fler kan få snabbt och framtidssäkert bredband, till en lägre kostnad än vad som annars skulle ha skett.

Utredarens uppdrag blir att [PDF]:

• analysera förutsättningarna för en förbättrad samordning mellan de statliga aktörernas verksamheter avseende bredbandsinfrastrukturen inom ramen för nuvarande ägarförhållanden,

• föreslå former för en sådan förbättrad samordning som på bästa sätt tillvaratar identifierade nyttor och mervärden, men samtidigt tillförsäkrar att bredbandsverksamheten fortsatt är i statens ägo och att respektive statlig aktör har fortsatt rådighet och kontroll över den egna bredbandsinfrastrukturen,

• beakta respektive statlig aktörs behov och krav på elektroniska kommunikationer samt verksamheternas olika organisationsformer, regelverk för styrning och affärsmässiga förutsättningar som de statliga aktörerna verkar under,

• identifiera eventuella risker med en ökad samordning i relation till respektive verksamhets kritiska behov av elektroniska kommunikationer och ta hänsyn till detta i sina förslag, samt

• beskriva den samhällsnytta som en förbättrad samordning mellan aktörerna kan medföra.

Uppdraget att leda utredningen går till den förra infrastrukturministern och nuvarande riksdagsledamoten Åsa Torstensson (c). Under sin tid som infrastrukturminister hade Åsa ansvar för just it-politiken och hon var också den som ledde arbetet när regeringen tog fram sin bredbandsstrategi 2009. Under sin tid som minister var hon dessutom ansvarig för att slå ihop Vägverket och Banverket till Trafikverket, för Transportstyrelsens bildande och för att flygplatsverksamheten lyftes från Luftfartsstyrelsen till Swedavia. Därmed har Åsa en gedigen erfarenhet av såväl reformering som styrning av myndigheter. Sammantaget gör detta henne till en väl lämpad person att utreda dessa väldigt komplexa frågor. Senast i oktober nästa år ska hon överlämna sina förslag till regeringen.

Bra bredband är en viktig framtidsfråga, och en förutsättning för att man ska kunna jobba, driva företag, bo och studera i alla delar av vårt land. Den här utredningen är en viktig pusselbit för att vi i Centerpartiet och Alliansen ska kunna åstadkomma det!

Missade du pressträffen kan du se den i efterhand här.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *