Sänkt skatt på förnybar el – så funkar det

Medverkar i Sveriges Radios Klotet för att prata om sänkt skatt för egenproducerad el.

Medverkar i Sveriges Radios Klotet för att prata om sänkt skatt för egenproducerad el.

Idag har jag varit med i Klotet i P1 och berättat om hur Centerpartiets och Alliansens nya reform om sänkt skatt på småskaligt producerad förnybar el kommer att fungera. De senaste veckorna har det florerat många frågor och felaktiga påståenden i debatten. Tyvärr bidrog jag nog själv i viss mån till det i min förra bloggpost på temat (som därför nu ersätts av denna). För att det inte ska råda oklarhet om hur förslaget ser ut kommer här en fullödig bloggpost om hur det är tänkt att fungera:

Centerpartiets och Alliansregeringens förslag om att den som själv producerar grön el ska kunna göra ett skatteavdrag innebär att det blir mer förmånligt att till exempel sätta upp solceller på sitt villatak.

Läget idag:
Det går alldeles utmärkt att sätta upp solceller på villataket redan idag. Skulle du producera mer el än du gör av med själv så går det elöverskottet ut på elnätet. Idag sker det vanligen utan att du får någon ersättning alls av elhandlaren för den elen, men det finns också elhandlare som betalar dig för den el du levererar ut på nätet. Om du får ersättning för den el du levererar ut på nätet kan du behöva betala skatt på den vinst du då gör. De dagar du istället förbrukar mer el än du själv producerar måste du istället köpa el från din elhandlare. När du gör det så betalar du i dagsläget energiskatt och moms för den elen. Så ser det alltså ut för en mikroproducent idag.

Vad kommer gälla med Alliansregeringens nya reform?

  1. Som mikroproducent av förnybar energi kommer du även framöver slippa betala både energiskatt och moms på den el som du själv producerar och använder direkt när den tillverkats. Det vill säga: när t.ex. dina solpaneler värmer ditt hus och håller i gång dina hushållsapparater direkt elen producerats händer ingenting ur skatteperspektiv. Du matar inte ut någon el på nätet och betalar heller ingen skatt för den el du då själv använder. För den här elen får du därför heller inte någon skattenedsättning.
  2. De dagar som solen skiner och panelerna producerar mer el än du själv behöver så kommer du som mikroproducent att få ett elöverskott som du levererar ut på elnätet till en elhandlare. Den elen kan du välja att skänka bort eller ta betalt för av din elhandlare. Oavsett vilket du väljer kommer du att omfattas av den skattenedsättning som Centerpartiet och Alliansen nu föreslår.
  3. Andra dagar är det tvärt om och du behöver mer el än dina solceller producerar. Då behöver du köpa el av din elhandlare från elnätet. När du köper den elen kommer du, vid inköpstillfället, betala energiskatt och moms på den elen till elhandlaren men med Centerpartiets och Alliansens nya reform får du (när du deklarerar påföljande år) tillbaka den energiskatten och momsen genom att du får skatten sänkt med 60 öre/kWh på all den el du köpt från elnätet (förutsatt att du sålt/matat in lika mycket el till nätet som du sedan köper från nätet). Konkret innebär det: om du vid soligt väder levererat ut 1000 kilowattimmar el till nätet, så har du rätt att få skatten sänkt med 60 öre/kWh för 1000 kilowattimmar som du köpt in vid molnigt väder, när dina solceller inte producerat tillräckligt med el för att räcka för ditt elbehov.

Skattesänkningen får man alltså vid deklarationen, men i praktiken kommer man kunna begära jämkning av Skattemyndigheten så att man inte behöver ligga ute med pengarna till deklarationen nästa år, precis som man redan idag kan begära jämkning för andra skatteavdrag, som t.ex. ränteavdraget när man har lån på sitt boende.

Som mest kommer man kunna få skatten sänkt på 30 000 kilowattimmar, vilket innebär att skattesänkningen som mest kan bli 18 000 kronor/år. Ovanpå det ska man lägga den ersättning man får av sitt elhandelsbolag för den el man säljer till dem.

Den senaste veckan har det cirkulerat påståenden där vissa hävdar att det inte skulle gå att sälja sitt överskott om man samtidigt vill erhålla skattenedsättning, det vill säga att man skulle vara tvungen att skänka bort sitt elöverskott för att man som mikroproducent ska ha rätt till skatteavdraget på småskaligt producerad förnybar el.

Det är helt fel, vilket både jag och Finansdepartementet tydligt har klargjort.

Vissa har också hävdat att en mikroproducent skulle komma att räknas som näringsidkare och därför behöva redovisa moms.

Den bedömningen gör inte regeringen. När det gäller frågan om man är skyldig att redovisa moms eller inte gäller EU:s momsdirektiv, på det här området liksom på alla andra områden. Fram till förra året fanns det i de svenska momsreglerna en gräns som sa att verksamheter som hade en omsättning under 30 000 kronor per år var att betrakta som ”hobbyverksamhet”, och därmed inte skulle behöva redovisa moms.

Sedan dess har EU:s momsdirektiv ändrats. I det nya EU-direktiv som nu styr vår momslagstiftning finns det inte något exakt belopp för när man ska slippa redovisa moms, men den bedömning regeringen gör är att man som privatperson i normalfallet inte kommer att bli momsskyldig när produktionen är så pass begränsad som den kommer vara för en mikroproducent. Så här uttrycker vi det i den proposition [PDF] vi lämnat till Riksdagen:

Enligt regeringens uppfattning bör dock svårigheterna att vid tillämpningen av de nya reglerna avgränsa vad som utgör ekonomisk verksamhet, och som således omfattas av mervärdesskattens tillämpningsområde, inte överdrivas. I de allra flesta fall torde beskattningsresultatet bli detsamma som vid tillämpningen av mervärdesskattelagen i dess nuvarande utformning.

Den avslutande formuleringen om ”nuvarande utformning” syftar alltså på de tidigare bestämmelserna (”hobby-bestämmelsen”) som angav en exakt gräns för när man skulle slippa redovisa moms.

Regeringens bedömning är alltså att flertalet mikroproducenter inte kommer att bli skyldiga att redovisa moms framöver. Ytterst är det dock Skattemyndigheten som har ansvar för tillämpningen av lagstiftningen, och hur deras tillämpning exakt kommer se ut kan vi se när de prövar de nya reglerna i skarpt läge.

För den enskilde kommer systemet för skatteminskning av mikroproducerad förnybar el i normalfallet att bli enkelt och inte innebära mer än att man behöver kontrollera uppgifterna i sin deklaration för att få skattesänkningen.

Och precis det har varit min, Centerpartiets och Alliansregeringens ambition hela tiden: att skapa ett system som är gynnsamt för den som producerar sin egen gröna el, med en modell som är förenlig med både svensk och EU:s lagstiftning och som kommer att fungera enkelt i praktiken.

Sol-el är just nu Sveriges snabbast växande energislag, och växte förra året med 86 procent. Det är en del av en global omvälvning som få har förutsett, och som jag tror kommer fortsätta överraska oss. Med denna reform hjälper Centerpartiet och Alliansen till att påskynda denna utveckling.

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *