11 förslag för bättre mobiltäckning

Presenterar PTS rapport om mobiltäckning tillsammans med PTS GD Göran Marby.

 

För ungefär ett år sedan, förra våren, var många mobilkonsumenter i uppror eftersom många av oss upplevde att de löften som mobiloperatörerna givit inte stämde med verkligheten. Fastän operatörerna frikostigt lovat bra täckning så vittnade verkligheten ofta om något annat – om vita fläckar där det över huvud taget inte fanns någon mobiltäckning, om avbrutna eller hackande samtal och om mobil datasurf som ibland kändes som om man trampade runt i sirap.

Det var precis därför som jag förra våren vid upprepade tillfällen skärpte tonen och sände väldigt tydliga signaler till operatörerna, inte minst på PTS marknadsdag. Och jag tror att jag gav uttryck för det som många av oss kände, och fortfarande känner: det måste vara slut på orealistiska löften och täckningskartor som inte stämmer med verkligheten. Har man lovat bra täckning så har man också en skyldighet att ordna det, och just därför måste operatörerna investera mer för att möta de högst rimliga krav mobilkunderna har.

I samma veva, och för att skynda på mobilnätsutbyggnaden och komma till rätta med problem, gav jag och regeringen tidigt förra sommaren Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra stickprovskontroller och helt enkelt gå ut i verkligheten och kolla hur väl operatörernas täckningskartor stämde med verkligheten. Och resultatet av den stickprovsundersökningen bekräftade det många hade på känn och hade upplevt: att många operatörer lovat mer än vad de kunde hålla, både när det när det gäller mobila röstsamtal och mobilt bredband.

Det fick mig att dra slutsatsen att vi måste göra mer för att komma till rätta med de skönmålande täckningskartorna, och därför fick Post- och Telestyrelsen tillsammans med Konsumentverket i uppdrag att se över lagstiftningen kring operatörernas marknadsföring. Det uppdraget ledde till att det den här våren träffades en unik branschöverenskommelse där alla mobiloperatörer nu har förbundit sig att ta fram och redovisa rättvisa och mellan varandra jämförbara täckningskartor, som ska göra det lättare för oss mobilanvändare att göra bra val av mobiloperatör.

Samtidigt som de fick det uppdraget fick PTS också i uppdrag att genomföra regionala dialogmöten, med alla berörda aktörer, för att hitta lösningar på hur man kan underlätta och påskynda mobilnätsutbyggnaden bland olika aktörer på regional och lokal nivå. Och därtill fick PTS i uppdrag att kartlägga mobilnätsutbyggnaden och ta fram en långsiktig plan för hur utbyggnaden av mobilnäten kan bli ännu bättre.

Sedan dess har tre av de fyra största mobiloperatörerna meddelat att de nu kommer göra mångmiljardinvesteringar för att bygga ut mobilnäten, både i städerna och på landsbygden. Och det är väldigt bra. Men mer kan göras, och en del av det som ytterligare kan göras håller jag just nu i min hand.

För idag har PTS överlämnat den långsiktiga plan för hur utbyggnaden av mobilnäten kan bli ännu bättre, som jag bett dem ta fram. Och det de överlämnat är en lista med 11 olika områden som vi i regeringen, PTS och operatörerna behöver jobba mer med för att påskynda utbyggnaden av mobilnäten. Det PTS föreslår är att vi:

 1. går vidare med tilldelningen av det så kallade 700 MHz-bandet (som vi i Alliansregeringen öronmärkte för att i framtiden användas för mobilt bredband, i ett regeringsbeslut i februari i år) för att få bättre mobiltäckning,
 2. ser över möjligheten att jobba med så kallade ”samhällsmaster” i kommunerna, som ett sätt för lokala aktörer att kunna bidra och främja täckningen framför allt i glesbygd,
 3. ska jobba vidare med åtgärder för att förbättra inomhustäckningen,
 4. stärker uppföljningen av mobiltäckning genom tillsyn och mätning,
 5. ger stöd till regionalt arbete med mobil- och bredbandsfrågor,
 6. vidtar åtgärder för ökad robusthet i mobilnäten inklusive hantering av elstörningar,
 7. förbättrar informationen till konsumenter på mobil- och bredbandsmarknaden,
 8. utreder förutsättningarna för bredband och IP-telefoni via satellit,
 9. träffar en branschöverenskommelse om miniminivåer för fibernät,
 10. gör en samlad insats för att minska problem med att använda betalterminaler i mobila kommunikationsnät,
 11. använder mer frekvenser för att möta efterfrågan på trådlösa tjänster.

Det här är väldigt välkomna förslag och en väldigt välkommen plan, som jag nu kommer gå igenom mycket noga. Men redan nu kan jag ge ett väldigt tydligt besked: vi i Centerpartiet och Alliansregeringen kommer ta oss an förslaget om så kallade ”samhällsmaster” så snabbt vi kan. För vi vet att det finns många kommuner som äger byggnader, där det redan finns el och fiber framdragen, som borde kunna användas för att erbjuda mobiloperatörer att, på lika villkor, sätta upp sina basstationer. Vilket skulle vara ett bra sätt för många kommuner att, till en väldigt låg kostnad, kunna bidra till bättre mobiltäckning hemma hos sig.

Är man, som jag och många med mig, besjälad av att hela landet ska ha bredband och mobiltelefoni i världsklass, så är det här 11 goda nyheter, som även TT har rapporterat om idag.

Viktig mobilöverenskommelse på plats

PTS och Konsumentverkets rapport om regeringens uppdrag

PTS och Konsumentverkets rapport om regeringens uppdrag

Idag har en mycket viktig nyhet presenterats som kommer göra livet betydligt enklare för många av landets luttrade mobilanvändare, vilket bland annat Sveriges Radio, Computer Sweden och TT har rapporterat om  idag. För idag har de fem svenska mobiloperatörerna och Konsumentverket presenterat en branschöverenskommelse som är ett direkt resultat av det regeringsbeslut som jag presenterade i augusti förra året, där PTS och Konsumentverket  fick i uppdrag att gå igenom och ta fram förslag på vad vi kan göra för att komma till rätta med de ofta missvisande täckningskartorna.

Skälet till att jag och regeringen gav PTS och Konsumentverket  det uppdraget var att de stickprovsmätningar av operatörernas täckningskartor, som vi bad PTS göra  förra våren, visade att täckningskartorna alltför ofta är alldeles för missvisande och optimistiska och inte stämmer med verkligheten. Och det var när jag tog emot det resultatet som jag tog initiativ till att regeringen skulle ge PTS och Konsumentverket i uppdrag att föreslå vad vi behöver göra för att komma till rätta med det. Och det är alltså det uppdraget som har lett fram till dagens överenskommelse.

Det som nu hänt är att alla de fem mobiloperatörer vi har i Sverige  valt att ingå en branschöverenskommelse med Konsumentverket, där de gemensamt åtar sig att redovisa mer korrekta täckningskartor och att de täckningskartorna också ska gå att jämföra sinsemellan. Och som kronan på verket ingår det i överenskommelsen att Konsumentverket kommer kunna syna operatörernas marknadsföring på ett mycket enklare sätt, så att de kan säkra att vi mobilanvändare verkligen får vad vi blivit lovade.

Det här är väldigt goda nyheter, inte minst för Sveriges alla mobilkonsumenter. Tack vare den här överenskommelsen kan vi nu snabbt få bättre täckningskartor, där det blir tydligare vad man som enskild kan förvänta sig när det gäller täckningen och där det blir enklare att se vilken operatör som har bäst täckning där man själv rör sig eller bor.

Enligt branschöverenskommelsen ska mobiloperatörerna senast den 1 januari 2015:

 • ge bättre information om vad täckningskartan visar,
 • se till att täckningskartorna ger en mer korrekt och rättvisande bild av den täckning som konsumenterna kan förvänta sig,
 • ta bort vilseledande hastighetsangivelser från kartorna,
 • basera kartorna på gemensamma antaganden för hur täckningen ska beräknas, vilket gör att kartorna blir mer jämförbara mellan operatörerna
 • använda gemensamma informationstexter och färgsättning, vilket ytterligare underlättar jämförelser mellan operatörerna,
 • informera tydligare om att olika telefoner har olika god mottagning, inklusive en obligatorisk länk till myndighetsinformation om detta,
 • att se till att annan marknadsföring (webb, tv-reklam, butik) ger konsumenterna rimliga förväntningar på täckning.

Eftersom Konsumentverket  med detta också får betydligt bättre möjligheter att utöva tillsyn över operatörernas täckningskartor och marknadsföring har också operatörerna starka incitament att verkligen leva upp till och följa den nya branschöverenskommelsen.

När jag och regeringen gav PTS och Konsumentverket i uppdrag att titta på vad vi kan göra för att komma till rätta med de missvisande täckningskartorna så bad vi dem också överväga om det behövdes ny lagstiftning. Men med tanke på dagens branschöverenskommelse verkar inte det behövas, åtminstone inte just nu, vilket är bra eftersom det hade tagit mycket längre tid att komma till rätta med det här bekymret genom att ändra lagen än vad det gör med den nya överenskommelsen. Men det förutsätter förstås att operatörerna lever upp till det de lovat. Därför kommer både jag, PTS och Konsumentverket följa hur operatörerna lever upp till den här överenskommelsen väldigt noga. Jag utgår från att operatörerna nu kommer göra det de åtagit sig, men skulle det visa sig att de inte gör det är jag och regeringen inte främmande för att återkomma med andra åtgärder.  Svenska mobilanvändare måste få begripliga och korrekta täckningskartor, och det tänker jag fortsätta göra mitt yttersta för att de ska få.

700 skäl för bättre mobiltelefoni

På DN Debatt idag: Digital-tv får nu lämna frekvenser till mobilerna.

På DN Debatt idag: Digital-tv får nu lämna frekvenser till mobilerna.

Idag meddelar jag DN Debatt att vi i Alliansregeringen från och med 2017 kommer öronmärka det mycket värdefulla frekvensbandet 700 MHz för mobiltelefoni. Det är ett mycket viktigt besked som än en gång placerar Sverige i framkant internationellt, och som inom bara några år kommer ge oss helt nya och långt bättre möjligheter att kommunicera mobilt, framförallt på landsbygden.

Det som är fiffigt med radiofrekvenserna på 700-bandet är att de kan nå väldigt långt, vilket att vi kan använda det för att, med förhållandevis få basstationer, täcka stora geografiska ytor med snabbt mobilt bredband och bra mobiltelefoni. Det var med det i åtanke som Centerpartiet vid partistämman i Karlstad i september i förra året slog fast att vi så snart som möjligt vill öronmärka 700-bandet mobiltelefoni [PDF]. Och idag, mindre än ett halvår senare, kan vi konstatera att Centerpartiet har fått genomslag och levererat på det. Till punkt och pricka.

Det beslut Centerpartiet och Alliansen idag har fattat bygger vidare på det vi redan gjort. För redan 2007 kunde min företrädare, den dåvarande centerpartistiska infrastrukturministern Åsa Torstensson berätta att Alliansen då öronmärkte det lika värdefulla 800-bandet för mobiltelefoni. tack vare att Centerpartiet, Åsa och Alliansregeringen då fattade det framsynta beslutet kan vi idag se hur den allra nyaste och snabbaste snabba mobiltekniken, 4G, snabbt byggs ut på den svenska landsbygden. Bara på ett år har täckningen med 4G på landsbygden ökat från 10 % till 79 %. Det är riktigt bra!

Och idag tar vi ännu ett historiskt steg för utveckla och förbättra mobiltelefonin i Sverige. För ned det här beslutet får operatörerna ännu bättre förutsättningar att bygga ut bra mobila kommunikationer i hela vårt land.

Det är stort. Men det här beslutet är samtidigt ännu större än så. För med beslutet avv öronmärka 700-bandet för mobilt bredband och mobiltelefoni så fortsätter vi sätta Sverige i förarsätet när det gäller telekomutvecklingen. För inget annat land har avsatt lika mycket spektrum för mobiltelefoni som vi i Sverige har gjort, och inget annat land har som vi varit först eller bland de första att öronmärka dessa extra värdefulla frekvenser för mobiltelefoni. Med dagens besked fortsätter Centerpartiet och Alliansen på den vägen, och sänder därmed en tydlig signal om att telekomsektorn är oerhört viktig för oss och för vårt land. Vi svenskar är ett teknikälskande folk som har tagit till oss mobilen och verkligen vill kunna använda den mycket och överallt. Och vi har i vårt land många duktiga it- och telekomföretag – stora som små – som lägger ned sin själ i att utveckla nya produkter och tjänster, som ger mycket tillväxt och många jobb. Av alla dessa skäl är det viktigt att vi nu kan ta detta steg. Ett steg som också, som EU-parlamentariker Gunnar Hökmark noterar på sin blogg, dessutom placerar Sverige i den absoluta framkanten i Europa!

Välkommen tävling om mobiltäckning

Basstation. Foto: aripeskoe

Foto: aripeskoe

När jag och många med mig slog upp  Dagens Nyheter i morse möttes jag av riktigt goda nyheter och en bra signal om att min och Alliansregeringens politik verkligen fungerar. För i dagens DN kan man läsa om att Tele2 och Telenor nu gör en gemensam miljardsatsning för att öka den geografiska yttäckningen i sina mobilnät så att de näten till år 2016 täcker 90 procent av Sveriges yta, både när det gäller GSM och den senaste tekniken, 4G.

Och sedan tidigare har Telia meddelat att de gör motsvarande rekordinvesteringar. I deras fall siktar de på att 99 procent av Sveriges befolkning, under 2014, ska få tillgång till 4G där de bor, och att 4G-nätet ska täcka mer än 90 procent av Sveriges yta 2015. 

Det här är riktigt bra besked, och en bra tävlan om att erbjuda bra mobiltäckning. De här investeringarna beror ju på att såväl Tele2, som Telenor och Telia har samma slutsats som många av oss andra gjort: nämligen att svenska mobilkunder vill ha bra och bättre mobiltäckning. Och precis så är det. För vi svenskar har som få andra verkligen tagit till oss den nya tekniken och just därför ligger vi i Sverige i toppskiktet internationellt när det gäller användningen av mobila tjänster. Och när många av oss vill använda något, som inte alltid fungerar, så blir vi förstås frustrerade över det.Helt klart är att mobilkunderna är på tårna, och vill ha bättre mobiltäckning för sin mobiltelefni.

Och med dagens besked tycks tre av de stora operatörerna i Sverige också vara på tårna, när det gäller att bygga ut täckningen för mobiltelefonin. Men för att de ska lyckas, och vi mobilkonsumenter ska kunna få det vi vill, så måste också en tredje grupp av aktörer vara på tårna: nämligen kommunerna. Detta poängterade jag i den uppföljande artikel som DN publicerade nu på eftermiddagen. Där lyfter jag också fram att kommunerna på egen hand kan sätta upp så kallade samhällsmaster som operatörerna sedan kan placera sina basstationer på. För just mastbyggena har visat sig vara en akilleshäl i utbyggnadsarbetet.

En av nycklarna för att snabbt kunna bygga ut mobilnäten är att operatörerna kan få tillgång till mark och att man kan få bygglov för de master man behöver sätta upp. Men tyvärr finns det idag alldeles för många signaler som tyder på att operatörer i alltför många fall får vänta för länge för att få bygglov för just det. Och den frågan ligger i kommunens hand. Varje kommun som snabbt vill kunna erbjuda sina medborgare bättre täckning bör prioritera att hantera sina bygglovsärenden tillräckligt snabbt.

Men det stannar inte vid det. Under hösten har Post- och Telestyrelsen (PTS) på mitt och Alliansregeringens uppdrag genomfört en rad regionala dialogmöten, i olika delar av landet, för att tillsammans med olika aktörer se vad man lokalt och regionalt kan göra för att påskynda den här utbyggnaden. En av de saker som de pekar på i sin slutrapport efter de mötena, och som många lyft fram, är just kommunernas helt centrala roll för mobilnätsutbyggnaden – genom att se till att ha bra rutiner för bygglovsärenden, genom att kunna upplåta mark, genom att tillhandahålla fibernät, genom att kanske bygga så kallade samhällsmaster och genom att se till att ha en bra elförsörjning.

Och det finns bra exempel på kommuner som redan nu kommit ganska långt. En av dem är centerstyrda Borgholm, där kommunledningen, operatörerna och andra aktörer tillsammans har satt sig ner för att hitta vägar för hur man gemensamt kan snabba på mobilnätsutbyggnaden. Ett bra exempel, som jag hoppas kommer följas av många fler.

För nu är medborgarna på tårna och vill ha bättre mobiltelefoni. Och operatörerna tycks vilja tävla i att bygga ut bättre mobiltelefoni. Om också kommunerna kommer med och prioriterar upp det arbetet så kan vi relativt snabbt få avsevärt bättre mobiltäckning!

Nya förslag för snabbare utbyggnad av mobilt bredband i hela landet

2011_handheld_device_5398360668

Foto: Miki Yoshihito.

Just nu byggs snabbt mobilt bredband ut i rekordfart över hela landet. Enligt den statistisk som den europeiska organisationen Fiber to the home nyligen publicerade så har över en halv miljon svenska hushåll bara under det senaste året fått en fiberuppkoppling.Det visar att min och Alliansregeringens bredbandstrategi verkligen fungerar.

Just nu investerar de svenska operatörerna mångmiljardbelopp i att bygga ut mobilnäten, vilket gör att fler nu får tillgång till snabb mobil uppkoppling. Samtidigt storsatsar vi från Alliansregeringens sida på att ge stöd till alla de eldsjälar som engagerar sig för att bygga bredband i alla de fiberföreningar som nu bildas, runt om i Sverige. Jag är otroligt stolt och glad över att vi från Centerpartiets sidan har fått med oss Alliansregeringen på att (sedan 2007) satsa mer än 2,2 miljarder kronor på att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.

Det mål vi i Sverige har slagit fast är att vi ska ha bredband i världsklass. Och för att fortsätta hålla hög takt i utbyggnaden krävs det att vi inser att  utbyggnaden vare sig är en enda aktörs ansvar, eller att det finns en enda universallösning som i ett slag kan förse hela landet med god och snabb täckning. Det som krävs för att vi ska kunna få allt snabbare mobilt bredband i hela landet, är att vi blir än bättre på samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer, och att alla är beredda att dra sitt strå till stacken.

Det var också slutsatsen när Bredbandsforums styrgrupp* träffades idag och när den arbetsgrupp som vi tillsatt, Mobilt bredband i hela landet, presenterade sin slutrapport för oss. Det de pekade på var just att det behöver vidtas många olika åtgärder, hos många olika aktörer, för att vi ska få bra täckning och bättre kapacitet i det mobila bredbandsnätet i hela landet.

Den rapport arbetsgruppen nu lämnat över innehåller flera väldigt intressanta förslag som syftar till att på skynda utvecklingen och underlätta samverkan mellan olika aktörer som bygger eller kan underlätta utbyggnaden av mobilt bredband i hela landet. Ett av dem handlar om att alla län, regioner, kommuner, och operatörer borde inrätta särskilda bredbandskoordinationer i sin verksamhet, ett annat om att PTS borde få i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer föreslå åtgärder för ökad täckning och kapacitet inomhus och ett tredje handlar om att kommunerna i sina planprocesser behöver planera för trådlös bredbandsinfrastruktur tidigare och tydligare än idag.

Allt detta är välkomna förslag, som jag och mina medarbetare nu kommer gå igenom för att se vem som behöver göra vad för att vi ytterligare ska kunna skynda på utbyggnaden av snabbt mobilt bredband i hela landet.

Arbetsgruppens förslag har idag bland annat uppmärksammats av TT.

 

* Bredbandsforum är ett forum som leds av mig i egenskap av it- minister och som är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och de operatörer och andra aktörer som verkar på den svenska fasta och mobila bredbandsmarknaden. Syftet med Bredbandsforum är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad utbyggnad av bredband och för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Inför en gemensam EU-märkning av mobiler

Det finns en del saker som man tycker borde vara självklart. En sån är att man som mobilkonsument borde kunna få reda på hur bra en mobiltelefon är som just telefon innan man köper den. Men tyvärr är just det inte alldeles enkelt. Ska man köpa en ny mobil kan man få reda på en herrans massa detaljer – om hur många megapixlar mobilkameran har, vilken klockfrekvens processorn har, eller om vilken upplösning skärmen har. Men däremot är det i stort sett omöjligt att få reda på om den mobiltelefon du håller i handen och funderar på att köpa har bra eller dåliga mottagningsegenskaper. Vilket ju, milt uttryckt, spelar viss roll, när man ska använda den just som en mobil telefon.

Att kunna få veta just det är viktigt också mot bakgrund av de utmaningar vi har när det gäller mobiltäckningen runt om i landet. För som bland annat Post- och telestyrelsen visat så är de nya smarta telefonerna, som allt fler använder, smarta på mycket, men inte särskilt smarta när det gäller just mottagningsegenskaper. I mottagningstester som redovisats i nordiska tidningar kan vi se att flera av de mest populära mobilmodellerna har väldigt dålig mottagningsförmåga, vilket bland annat beror på att just dessa moderna telefoner många gånger har mindre och mer inbyggda antenner, jämfört med vad äldre modeller har.

Att vi kan få veta det mesta om en mobiltelefon men inte just dess mottagningsegenskaper är inte rimligt. För mig är det självklart att alla konsumenter, på ett enkelt sätt, ska kunna jämföra och köpa den mobiltelefon som passar hans eller hennes behov bäst. Just därför skriver jag idag, tillsammans med min finska ministerkollega, Pia Viitanen, i Expressen och i den finska morgontidningen Aamulehti, om att vi vill att se en gemensam EU-märkning av mobiltelefoner och att vi därmed stödjer den idé om just det som generaldirektörerna för de nordiska telekomregleringsmyndigheterna (i Sverige PTS) presenterat i sitt brev till EU-kommissionen. Denna fråga kommer nu Sverige och Finland tillsammans driva i ministerrådet framöver.

Också  TT rapporterar om vårt förslag idag.

 

Uppdrag: bättre och mer rättvisande information om mobiltäckning

I slutet av juni avrapporterade Post- och Telestyrelsen den stickprovsundersökning av mobiloperatörernas täckningskartor som jag och regeringen givit dem i uppdrag att göra. Resultatet av undersökningen är en väldigt blandad bild. Samtidigt som en av mobiloperatörerna hade täckning på nio platser av tio, så hade två av de andra mobiloperatörerna bara  täckning på en plats av tio, trots att deras täckningskartor utlovade att det skulle finnas täckning just där. Samtidigt visar undersökningen att det är väldigt stor skillnad mellan olika mobiltelefoners mottagningskapacitet. Medan en äldre mobiltelefonmodell kan ge ganska bra täckning, är de smarta telefonerna många gånger avsevärt sämre på just det.

Sedan PTS avrapporterade sitt uppdrag har  jag och mina tjänstemän på Näringsdepartementet analyserat resultaten vidare och landat i att fler åtgärder behöver göras för att stärka konsumentmakten, och se till så att vi mobilkonsumenter får den information vi behöver för att kunna hitta rätt abonnemang och kunna göra aktiva, medvetna val..

Och just därför fattade vi i regeringen idag på morgonen beslut om att ge Konsumentverket och PTS i uppdrag att gemensamt  ta fram förslag på vilka förändringar som behöver göras för att vi som mobilkonsumenter ska kunna få bättre information om mobiltäckningen och mobiltelefoners täckningsegenskaper, och om det krävs förändringar för att myndigheterna ska kunna sköta sitt tillsynsuppdrag på rätt sätt. I det ingår att ta fram förslag på ny lagstiftning om de bedömer att det krävs. Det beslutet skriver också jag och konsumentminister Birgitta Ohlsson om i Göteborgs-Posten idag.

När allt mer av vår kommunikation blir mobil måste vi som mobilkonsumenter kunna fatta rätt beslut och få det vi har blivit lovade. Därför är jag fast besluten om att vända på alla stenar. Fler konsumenter måste få chansen att få bättre mobiltäckning och telekommarknaden måste bli en marknad som konsumenterna känner att de kan lita på.

Om detta har bland annat TT och TV4 rapporterat idag.

 

 

 

Uppdrag: bättre mobiltäckning

Nokia 2110. Foto: Muzzamo / wikimedia Commons

Nokias 2110 från 1994, en telefon som i PTS mätning klarade 10 ggr fler uppkopplingar än förra årets modell S3 från Samsung.

Vi lever allt mer mobila liv. Oavsett var vi råkar befinna oss, oavsett vad klockan råkar vara, så räknar vi numera med att vi ska kunna ringa och surfa med våra mobiler oavsett var vi befinner oss. På väldigt kort tid har allt fler av oss vant sig vid att ha tillgång till alla tjänster och all information vi behöver, bara en knapptryckning bort. Och tillgången till den mobila tekniken påverkar nu allt tydligare jobben och tillväxten. Att ha, eller inte ha, tillgång till bra mobiltelefoni kan vara det som avgör om man kan driva sitt företag vidare, eller tvingas lägga ned. Det kan vara det som avgör om man kan ringa 112 när det krisar, och få hjälp, eller inte. Och det märks också i mobilnäten. Bara det senaste året har mängden data vi skickar i mobilnäten ökat med hela 75 procent.

Sverige ska ha bra mobiltelefoni och bra mobila kommunikationer. Just därför krävs det att operatörerna fortsätter göra stora investeringar i sina mobilnät. De måste klara av att hänga med och bygga ut kapaciteten när allt fler vill använda den mobila tekniken allt mer. Vi behöver nät som klarar allt fler användare, och som täcker allt mer av landet.

Den viktigaste informationen, när man ska köpa mobilabonnemang, är vilken täckning och vilken hastighet olika operatörer erbjuder. För att få den informationen är operatörernas täckningskartor viktiga. Alla konsumenter har rätt att få en sanningsenlig och heltäckande information, så att man kan få veta vilken operatör man ska ringa eller surfa med, och vilka abonnemang som möter ens egna behov allra bäst. Kanske vill man hitta en operatör som kan erbjuda bra täckning både när man är hemma, när man är på landet eller på resande fot däremellan. Ska konsumenterna i det läget kunna fatta rätt beslut, och få det man har blivit lovad, måste täckningskartorna stämma med verkligheten. En täckningskarta som inte håller vad den lovar är falsk marknadsföring.

Under våren har vi fått tydliga tecken på att mobiloperatörernas täckningskartor många gånger är missvisande. Och just därför har jag varit väldigt tydlig mot operatörerna och inskärpt att om man lovat sina kunder täckning så har man också ett ansvar att ordna det.

I samma anda gav jag och regeringen så sent som i maj tre uppdrag, för att förbättra mobiltäckningen och påskynda utbyggnaden. Ett av dem var att ge Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att göra stickprovsundersökningar i olika delar landet för se om det finns en skillnad mellan vad operatörernas täckningskartor lovar, och hur den faktiska mobiltäckningen ser ut. Detta uppdrag har PTS idag redovisat till regeringen. Som befarat kan jag konstatera att det finns fog för kritiken mot operatörernas täckningskartor. Men mätningen visar också att alla operatörer inte ska dras över en kam. Det förefaller nämligen finnas stora skillnader mellan de olika operatörerna, när det gäller vad man lovat och vad man verkligen ger sina konsumenter.

PTS har mätt den faktiska täckningen på tio platser, i olika delar av landet. En av operatörerna har täckning som överensstämmer med eller till och med överträffar täckningskartan på nio platser av tio. För två andra operatörer gäller det omvända, dvs. de lever endast upp till sina täckningskartor på en av tio undersökta platser. Dessutom finns det skillnader mellan den verkliga, uppmätta datahastigheten och den operatörerna lovat på sina täckningskartor. Bara i cirka en fjärdedel av fallen var den faktiska hastigheten den man lovat på kartorna. Detta visar att det omfattande missnöje som vuxit fram under våren i stora delar varit och är befogad. PTS stickprovsundersökning borde studeras noggrant av alla operatörer, och vissa operatörer förefaller ha större skäl att göra det än andra.

Ett annat intressant resultat av undersökningen är hur olika mottagningsegenskaper olika telefoner har. Tidigare har både danska och svenska studier visat på stora skillnader mellan olika modellers mottagningsförmåga. Nu visar även PTS undersökning att exempelvis Nokias 2110 som kom redan 1994 klarade 40 uppkopplingar vid 50 testade mätpunkter, att jämföra med Samsungs S3 som endast klarade 4 uppkopplingar i samma mätpunkter.

Att gräva i byrålådorna efter gamla pensionerade mobiltelefoner är givetvis inte något vettigt alternativ för den konsument som vill ha vettig mobiltäckning. Att våra smarta telefoner verkar bli allt sämre på att ta emot radiosignaler är ett problem som terminaltillverkarna nu verkligen måste ta på allvar.

Nu kommer jag, tillsammans med mina medarbetare, att gå igenom PTS undersökning i detalj. Så snart vi är klara med det kommer jag återkomma med eventuella förslag om vad vi ytterligare kan göra för att förbättra både den faktiska mobiltäckningen, och den information mobilkonsumenterna får.

Arbetet för mer täckning fortsätter utan avbrott

Digital Agenda för Sverige

Digital Agenda för Sverige

Målet i Alliansregeringens bredbandsstrategi är att nittio procent av alla hushåll och företag bör ha snabbt bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till 2020. Post- och Telestyrelsen gör bedömningen att att det finns goda förutsättningar att vi ska kunna nå det målet, men resan dit går inte av sig själv. Ska vi nå dit förutsätter det ett fortsatt starkt engagemang från alla inblandade aktörer.Just därför inrättade Alliansregeringen i mars 2010 Bredbandsforum. Forumet är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, berörda myndigheter, företag och andra organisationer som verkar på den svenska bredbandsmarknaden.

Arbetet i sker i flera arbetsgrupper som alla har fokus på att lösa olika problem som ligger i vägen för att vi ska kunna få en snabb och effektiv bredbandsutbyggnad. Bredbandsforum leds av en styrgrupp, som jag leder.

När styrgruppen träffades i veckan så avrapporterade bland annat Byanätsgruppen som haft till uppgift att stödja alla de byalag som arbetar med att bygga ut bredband på landsbygden. Byanätsgruppen rekommenderar i sin slutrapport bland annat att vi borde förenkla hanteringen av bredbandsstöden och göra det mer enhetligt, oavsett vilken myndighet som har medel att fördela för bredbandsutbyggnad. Dessutom vill man se så kallade fiberlotsar i varje län som kan driva på och fungera som stöd för olika byanät.

Uppgiften för den nya arbetsgrupp som vi tillsatte i onsdags, Arbetsgruppen för mobilt bredband i hela landet, är att underlätta och skapa bättre förutsättningar för att de trådlösa näten ska kunna byggas ut så att de framöver både täcker och räcker till när allt fler vill använda den mobila tekniken allt mer. Mobilnäten måste nå fler människor och fler företag och de måste ha kapacitet att hantera allt fler användare och allt mer trafik. Om detta rapporterade bland annat DN och ATL. Ordförande i gruppen blir PTS generaldirektör Göran Marby och den sista januari nästa år ska han och gruppen bland annat ge förslag på vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta för att öka de trådlösa nätens täckning och kapacitet, framför allt på landsbygden.

Arbetet för att de mobila bredbanden ska räcka och täcka är särskilt prioriterat för mig, Centerpartiet och Alliansregeringen just nu. När mobilnäten byggs ut blir täckningen för såväl röstsamtal som datatrafik bättre. Därför vänder jag nu på varenda sten för att se vad vi kan och bör göra för att förbättra mobilnäten och ytterligare stärka mobilkonsumenten på mobilmarknaden.

För mig är det nu dags för helg och trädgårdsbestyr. Det blir ett välkommet avbrott, i ett väldigt intensiv tid som it- och energiminister. Men det finns andra avbrott, som inte är lika välkomna. Till dessa hör elavbrotten. Men en ljusning för den som har oturen att drabbas av det är att det framöver inte längre ska råda något tvivel om att det verkligen är ett avbrott man drabbats av, och att man därmed har rätt att få ersättning för det. Det är innebörden i en lagändring som jag och resten av regeringen nu föreslår. Om det, den utökade avbrottsersättningen, skriver bland annat TT.

Med det: over and out och trevlig försommarhelg!

Tre tydliga uppdrag för bättre mobiltäckning

På presskonferens i Rosenbad om mobiltäckning.

På presskonferens i Rosenbad om mobiltäckning.

Sverige ska ha bredband i världsklass och alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Det är de mål som riksdagen har bestämt och det är de mål som jag och Alliansregeringen arbetar för att förverkliga. Och på många håll i Sverige har vi nått dit. Men samtidigt är det alltför många som märker att mobiltäckningen inte alls är så bra som mobiloperatörernas täckningskartor lovar. Inte minst den här våren har vi hört hur många, alltför många, människor beskrivit att de faktiskt inte fått det som mobiloperatörerna lovat dem.

Därför skärpte jag, när jag talade på Post- och Telestyrelsens marknadsdag (där alla operatörer deltog) i april, tonläget mot operatörerna och tydliggjorde att det måste bli slut på deras orealistiska löften och på täckningskartor som inte stämmer med verkligheten. Att operatörerna nu måste se till att göra de investeringar som krävs i deras nät så att de täcker och räcker när allt fler av oss nu vill använda den mobila tekniken allt mer.

På det temat hade jag i morse en välbesökt presskonferens där jag presenterade tre tydliga uppdrag som regeringen nu fattat beslut om där vi kommer utvärdera den verkliga mobiltäckningen, där vi kommer utvärdera operatörernas täckningskartor och där vi vill underlätta och påskynda utbyggnaden av mobilnäten, inte minst på landsbygden och i glesare delar av landet.

Det första uppdraget innebär att Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att genomföra ett antal stickprovsmätningar av hur den faktiska mobiltäckningen verkligen är. För många gånger är operatörernas täckningskartor rent teoretiska och ger en förskönande bild av sanningen. I bästa fall visar de täckningen med äldre telefoner (som kan ha en annan, inte sällan bättre, mottagningskapacitet än de nya smarta telefoner allt fler använder idag) men de visar sällan hur fysiska hinder som kullar, dalgångar och kraftig skog påverkar täckningen. Därför får PTS nu i uppdrag att genomföra konkreta stickprovsmätningar av den verkliga mobiltäckningen, med olika telefoner och i olika delar av landet. Det uppdraget ska de börja med omgående och redovisa senast den 28 juni i år.

Det andra uppdraget handlar om att PTS får ett tydligt uppdrag att främja regionalt samarbete genom att bjuda in till regionala dialogmöten om hur utbyggnaden av mobilnäten kan underlättas och skyndas på. För om operatörer, kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser och t.ex. regionala samverkansorgan samverkar mer så kan vi få en både snabbare och bättre utbyggnad av mobilnäten. I Västernorrland har man prövat just den modellen med väldigt goda resultat, och nu vill vi sprida den modellen till resten av landet. Målet är att hitta smarta lösningar på hur man med gemensamma krafter kan tippa över vågskålen så att nödvändiga investeringar verkligen blir av eller kan göras tidigare än vad som annars hade skett. Det kan t.ex. handla om att man bestämmer sig för att samordna sig kring ett grävarbete eller att berörda partter underlättar för operatörerna när de behöver hyra mark. Upptakten blir redan den 30 maj när PTS bjuder in till ett nationellt dialogmöte, och slutredovisning är den 20 december i år.

Det tredje uppdraget innebär att PTS mer i detalj ska kartlägga hur utbyggnaden av mobilnäten ser ut och åt vilket håll utvecklingen går. Den informationen finns redan, men bara hos varje operatör, och vi har inte någon tillräckligt detaljerad samlad oberoende bild. Det behöver vi ha så att vi kan följa och utvärdera utvecklingen, både för taltjänster och för mobil datatrafik. Och därför får nu PTS ta fram en sådan samlad, detaljerad bild och ska också baserat på den återkomma med förslag till en långsiktig plan för hur vi ytterligare kan förbättra mobiltäckningen. Det uppdraget ska PTS redovisa senast 3 mars 2014.

De här tre uppdragen kommer spela roll. De bättre ge oss bättre kontroll på utvecklingen, de kommer innebära en stimulans till mobilnätsutbyggnaden i landet, och de kommer innebära att vi kan börja komma till rätta med operatörernas skönmålande täckningskartor. Nu ligger bollen tydligt hos operatörerna.

På det temat är det bra att vi nu får fler signaler om att operatörerna börjar vaka till och hör vad konsumenterna väldigt tydligt säger till dem. Därför är det bra att Telia idag presenterat att de de närmaste åren kommer göra en mångmiljardsatsning för att bygga ut sin mobiltäckning, och jag räknar med att flera andra operatörer kommer göra detsamma.

Vi svenskar har verkligen tagit till oss den nya mobila tekniken med öppna armar. Vi är ett nyfiket och teknikälskande folk. Och förmodligen är det också en av förklaringarna till att så många av oss nu reagerar så starkt när mobiltäckningen brister eller inte fungerar. Vi vill kunna använda oss av tekniken, när vi vill och där vi befinner oss. Nu förväntar jag mig att alla operatörer hänger på och bidrar till det. De här tre uppdragen ska bidra till det och till att underlätta och påskynda utbyggnaden av mobilnäten i hela landet.

Här kan du se presskonferensen i efterhand:

 

Och här hittar du de uppdrag regeringen givit till PTS:

Idag har Sveriges Radio, Ny Teknik, SVT, TT, m.fl.  rapporterat om dessa beslut.