Fel EU-regler kan försvåra för svenska biobränslen

Nu på morgonen var jag med i P1 Morgon och beskrev regeringens arbete för att förhindra att nya EU-regler ska komma att försvåra för svenska biobränslen och svensk skogsindustri.

En av de strategier EU slagit fast för att minska koldioxidutsläppen och ställa om Europas energisystem i hållbar riktning är att öka andelen förnybar energi. Till 2020 ska samtliga medlemsländer öka sin andel förnybar energi till 20%, och för svensk räkning har vi redan kommit långt i det arbetet. Redan idag är 49% av vår energi förnybar och till 2020 ska vi ha nått minst 50%.

Många andra EU-länder har sämre inhemsk tillgång till biobränslen än Sverige och och kommer vara beroende av att importera för att möta sina behov. Och en hel del av den importen kommer behöva ske från länder utanför EU.

I det sammanhanget funderar EU-kommissionen just nu på att föreslå det man kallar ”hållbarhetskriterier för fasta biobränslen”, dvs miljökrav på EU-nivå för produkter som ved, flis och pellets. Från regeringens sida är vi rädda att sådana regler, om de utformas på fel sätt, över huvud taget inte kommer leda till ökad miljönytta i Sverige, utan bara till ökat regelkrångel och ökade kostnader för en redan ansträngd bransch. Vilket skulle kunna leda till att viktiga biobränslen blir kvar i de svenska skogarna och att svenska jobb och svensk export hotas.

När man diskuterar skog och klimat är det viktigt att börja i rätt ände, med att skogen faktiskt är väldigt viktig för klimatet inte minst genom att växande skog, som tar hänsyn till en bra och fungerande skogslagstiftning, är ett av de allra bästa sätten att binda koldioxid. Ett levande skogsbruk med mycket växande skog är en självklar del i regeringens klimatpolitik.

Samtidigt är det viktigt att se att skogen är en av Sveriges viktigaste resurser och att svenska skogsbrukare har långa traditioner av att sköta den på ett miljömässigt hållbart sätt. Skogsindustrin sysselsätter 70 000 människor, står för drygt 10 procent av vår samlade export och motsvarar hela 3 procent av BNP. Det är helt enkelt en bransch som är väldigt viktig för Sverige.

EU.s mål för förnybar energi har brutits ned och fördelats mellan medlemsländerna, beroende på vilka förutsättningar man har att bidra till att nå målet. För de EU-länder som står inför att byta från kol till biobränslen flis och pellets väntar förstås stora utmaningar.

Ska de klara dem måste många av dem importera biobränslen, och när de gör det kommer de självklart vilja försäkra sig om att de biobränslen de köper har framställts på ett hållbart sätt, inte minst eftersom de kommer behöva importera mycket från länder utanför EU.

Att de vill försäkra sig om att de t.ex. inte importerar skövlad regnskog är lätt att förstå. Men de EU-regler som nu diskuteras är fel sätt att försöka uppnå det. Det goda riskerar att bli det bästas fiende.

Från skogsländer som Sverige är vi oroliga för att höga och detaljerade krav skulle öka byråkratin och kostnaderna vilket skulle drabba skogsnäringen och försämra tillgången på biobränslen. Det skulle t.ex. kunna leda till att vi skulle kunna få helt olika regler som gällde beroende på vad ett och samma träd ska användas till. Självfallet vore det orimligt att ha olika regler beroende på om trädet – eller en del av detsamma – ska användas som bränsle eller exempelvis i möbelindustrin.

Just därför – och för att påverka EU-kommissionen – har jag, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister Lena Ek å regeringens vägnar samlat ihop ytterligare sju EU-länder som tycker som Sverige: Österrike, Tjeckien, Estland, Finland, Lettland, Slovakien och Slovenien och skrivit brev till EU-kommissionen i frågan och påtalat risken om kommissionen lägger fram ett illa utformat förslag.

Hållbarhetsreglerna måste anpassas efter de nationella förutsättningarna och utgå från insikten om att skogsbruket faktiskt ser väldigt olika ut i olika länder. Skogspolitiken är nationell och många EU-länder håller nu på att utveckla sina regler. I det sammanhanget är det viktigt att säga att det svenska skogsbruket redan idag är miljömässigt hållbart. Och det finns stora risker för att det enda ett nytt EU-regelverk skulle innebära är mer och onödig byråkrati som riskerar att minska jobben i en av Sveriges viktigaste näringar.

Samtidigt: det finns ett problem med illegal avverkning av skog i andra delar av världen. Ett problem som är viktigt, men som bäst hanteras på andra sätt. Inte minst genom att se till så att vi får bra nationell skogslagstiftning över hela världen, där Sverige gärna är med och bidrar som ett gott exempel. Men också genom att mer kraftfullt förhindra handeln med olagliga timmerprodukter och ställa krav på att fler länder undertecknar t.e.x konventionen om biologisk mångfald.

För Sverige är det viktigt att vi inte får hållbarhetsregler på EU-nivå som i praktiken leder till att viktiga biobränslen blir kvar i de svenska skogarna. Dessutom: skogsindustrin är en av våra största exportindustrier och en stor arbetsgivare i många glesa bygder, och biobränslen från skogen står för en tredjedel av den energi vi använder i Sverige. Ett dåligt utformat EU-regelverk skulle hota både jobben och omställningen till förnybar energi. Centerpartiet, centerpartiets statsråd och regeringen kommer göra allt vi kan för att det inte ska ske.

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *