På väg till ett nytt idéprogram

Strax före jul presenterade den grupp som haft i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt idéprogram för Centerpartiet sitt arbete. Presentationen och den efterföljande debatten kom snabbt att handla om några få, väldigt spetsiga, frågor: att det skulle bli tillåtet att ingå äktenskap med fler än en i Sverige, en avsevärt plattare skatt med små marginalskatter och förslaget om fri invandring. Sedan dess har debattens vågor gått höga. Dels i media, men också runt många köksbord och fikabord runtom i hela landet. Bland centerpartister, och bland människor som kanske aldrig tidigare funderat så mycket kring Centerpartiet.

Själv har jag ägnat en hel del av jul- och nyårsledigheten till att följa diskussionerna runtom i landet, och till att läsa, begrunda och fundera över förslaget till nytt idéprogram. Och jag vet att många gjort precis samma som jag.

Och det är väldigt bra. För det vi inte får glömma är ju att det som nu diskuteras bara är ett första förslag – ett förslag som nu överlämnats i partiets händer och som alla vi som medlemmar nu ska ta hand om och diskutera och förfina på våra kretsårsmöten, i distriktsdiskussioner, när partistyrelsen ska lägga det slutliga förslaget till stämman, vid ombudsträffar, och så – viktigast av allt – vid extrastämman i Upplands Väsby i slutet av mars. Jag kommer för min egen del självklart vara aktiv i alla de sammanhang som jag deltar i, där idéprogrammet kommer diskuteras, och jag hoppas att vi blir många som kommer vara det.

Ett idéprogram är ju inte vilket dokument som helst. Det är det principiella program som många väljare går till för att lära känna ett parti när de ska lägga sin röst. Det är det dokument som ska formulera kärnan och det gemensamma kittet för oss centerpartister. Och det är det dokument som åtminstone den kommande tioårsperioden på ett övergripande plan ska vägleda vårt politiska arbete – i kommunfullmäktigeförsamlingar, i landstings- och regionfullmäktigeförsamlingar, i riksdagen, regeringen, Europaparlamentet och i många andra internationella sammanhang. Självklart måste ett så viktigt dokument vara väl förankrat i hela Centerpartiet. Och just därför är det så viktigt att så många som möjligt av oss de kommande månaderna är med och diskuterar detta program.

Jag är glad och stolt över att vi i Centerpartiet, den här gången precis som när Annie, Anders och jag kandiderade till partiledarposten för ett och ett halvt år sedan, har modet, orken och självförtroendet att föra en väldigt öppen debatt – internt och externt – om det nya programförslaget. Att döma inte minst av många utomstående politiska kommentatorers reaktioner så är det fortfarande väldigt ovanligt att ett parti bjuder in till och har en så öppen debatt, och det leder därför till en del frågor. Men i grund och botten är den öppna debatten, om vi för den med omtanke och varsamhet om varandra, bra. Och för Centerpartiet och våra idéer är det avgörande att våra idéer också känns tillräckligt angelägna och att de får plats i den allmänna debatten.

Mitt bidrag till denna öppna debatt är att jag idag skriver i ett antal tidningar runtom i landet om hur jag ser på förslaget till nytt idéprogram. Om sådant som är bra, sådant som jag tycker är dåligt och om några av de områden där jag ser att vi behöver jobba mer med programmet innan vi är färdiga.

Centerpartiet har väldigt starka rötter som vi kan bygga vidare på. Sedan vi bildades 1910 har vi kämpat för tillväxt och utveckling i hela landet. På 1960-talet blev vi Sveriges första miljöparti. Vi har alltid stått på den enskildes sida, mot onödig centralmakt och överhet.

Det förslag till idéprogram som nu diskuteras rymmer en hel del som knyter an till våra rötter och till kärnan i Centerpartiet – hållbarhet, globalt ansvar, decentralisering, en stark tilltro till den enskildes förmåga att styra och ta ansvar för sitt eget liv. Men samtidigt är det tydligt att det ännu inte är färdigt. På några områden tycker jag att programgruppen kunde varit mer radikala. På andra, som t.ex. månggifte, att de landat fel. Och på några områden tycker jag att det saknas viktiga delar.

Kärnan i förslaget är den enskildes frihet att bestämma mer själv. Det är bra. Men individens frihet måste kompletteras med individens ansvar och Centerpartiets starka sociala sida. Vi människor behöver få rå oss själva, men vi behöver också få finnas för varandra. När orken tryter eller sjukdom slår till behövs en god gemensam välfärd. Den som går på en nit i livet behöver ett bra socialt och ekonomiskt skyddsnät. Idéprogrammet bör tydligt slå fast rätten till en gemensamt finansierad god generell välfärd, med stort utrymme för den enskilde att göra egna val.

Centerpartiet är en grön rörelse, och programmet behöver tydligare slå fast principerna för vår klimat-, miljö- och energipolitik. Vi ska bruka utan att förbruka. Förorenaren ska betala. Försiktighetsprincipen ska gälla. Långsiktiga ekonomiska styrmedel ska göra det lönsamt att leva miljövänligt. Och visionen om ett klimatneutralt Sverige bör på lång sikt också omfatta ett helt förnybart energisystem.

Centerpartiet strävar efter en rättvis fördelning av gemensamma resurser. Snarare än plattare skatt bör programmet tydligt lyfta fram en stark rättviseprofil när vi fördelar gemensamma resurser: mest i sänkt skatt för den som har lägst inkomst, och mest i höjd pension för den med lägst pension. En rättvis fördelning av gemensamma resurser krävs om alla ska kunna förverkliga sina drömmar och råda över sina egna liv.

En bra skola med höga kvalitetskrav är den starkaste kraften för ökad jämlikhet. Dagens skolplikt bör inte ersättas med en läroplikt, som i praktiken riskerar försvaga barnens rätt till skolgång, utan kompletteras med en lärorätt som ger varje barn rätt till en grundskoleutbildning med godkända kunskaper, oavsett om det tar skolan 8 eller 10 år att ge dem det. En stark rätt till godkända kunskaper krävs för att bryta den höga ungdomsarbetslösheten.

Centerpartiet bejakar mångfald och öppenhet mot omvärlden. Med en bättre fungerande integration blir det möjligt att välkomna allt fler av de som vill komma och vara med och utveckla Sverige. Vi behöver långsiktigt bli fler, och fler som arbetar, för att trygga vår välfärd. Ju mer vi sänker trösklarna in på arbetsmarknaden, ju bättre språkundervisningen blir, desto tryggare kan vi vara i att steg för steg öka vår öppenhet mot omvärlden.

Vi i Centerpartiet bygger makten underifrån. Vi behöver, utifrån den välgörande federalismdebatt vi hade i vårt parti för några år sedan, vara tydliga med att all makt som förts till någon eller något också förts dit från någon. Att all sådan maktöverföring ska kunna motiveras, och att den ska kunna granskas och prövas. I ett Sverige som under århundraden byggts kring centralistiska principer innebär det att en hel del makt bör kunna decentraliseras, till lägre politiska nivåer eller till oss som enskilda. Men det innebär inte att eftersträva en liten stat för sakens egen skull. Vår viktiga idé om det gemensamma är att vi ska klara finansiera en god välfärd för alla, samtidigt som den skatt som ska tas ut efter bärkraft inte är högre än nödvändigt. För att lyckas med det måste vi vara duktiga på att hushålla med våra gemensamma resurser, och använda dem så effektivt som möjligt.

Sveriges resa till ett mer jämställt land har haft Centerpartiet som väldigt aktiv kraft. Det ska vi fortsätta vara. Idéprogrammet behöver tydligt slå fast vikten och värdet av att alla människor – kvinnor och män – har lika goda möjligheter att förverkliga sina drömmar och leva sina egna liv och behovet av en aktiv politik som fortsätter öka jämställdheten. Det förutsätter att det finns möjligheter för alla familjer att få och skaffa sig det stöd som krävs för att båda föräldrarna, eller den ensamstående föräldern, ska kunna arbeta och utvecklas yrkesmässigt, samtidigt som barnen har en trygg och utvecklande vardag, till en början kanske hemmavid och sedan på förskolan, i grundskolan och under gymnasietiden. Goda förutsättningar att dela lika på ansvaret för hem och familj är en förutsättning för att vi ska kunna komma åt kvarvarande ojämställda löner, förmögenheter, karriärmöjligheter och livsinkomster.

All tillväxt, all utveckling, all välfärd kommer ur och är del av ett samhällsekonomiskt blodomlopp. Centerpartiet är ett parti som skapats av, utvecklats av och som existerar för alla företagsamma. För alla som inte nöjer sig med att knyta näven i fickan, utan vill göra något åt det man känner, och gräva där man står. Tydligare än kanske någon annan politisk rörelse har vi genom åren stått på entreprenörens sida. Det behöver vi fortsätta göra. Det nya idéprogrammet behöver tydligare lyfta fram hur utvecklingens kretslopp ser ut. Att det är entreprenörer och nytänkare som skapar idéer, att det är de som har modet och får chansen som startar företag som växer. Att växande företag är det som ger jobb, och som kan ge fler jobb framöver. Och att det är välmående företag och många som jobbar som gör det möjligt för oss att via en rättvist fördelad skatt finansiera den goda välfärd vi vill och behöver ha – våra barns förskoleplatser och skolor. Kultur som berikar och ger perspektiv. Fysisk och digital infrastruktur som ger hela landet chans att växa och utvecklas. Bra ekonomiska skyddsnät som ger chans att ställa om, växla spår och komma igen.

Allt detta är en politik för hela landet. En som inte fokuserar på varifrån vi kommer, utan på vilka drömmar vi har och vart vi är på väg. Det är en politik som tar vara på all den utvecklingskraft som finns från Kristianstad i söder till Kiruna i norr. Som ser all den kraft som bor hos oss människor, oavsett om vi bor i Göteborg, Gustavsberg eller på Gotland. Centerpartiet har alltid varit och ska tydligt fortsätta vara ett parti för hela landet och för att ta vara på tillväxten och utvecklingskraften i alla landets delar.

Uppgiften för det nya idéprogrammet är att beskriva Centerpartiets kärna, och att samla oss kring det som är kittet i vårt parti. Vår uppgift nu är inte att sära ut och skapa ett smalare centerparti, där färre känner sig hemma. Vår viktiga uppgift är att ta vara på mångfalden i vårt parti, och på kraften i en varm, grön och social liberalism, som ger stor makt och sätter stark tilltro till vår förmåga att ta ansvar för oss själva och varandra, och som pekar ut färdriktningen till en hållbar framtid.

Jag hoppas att det nya idéprogrammet ska återspegla, och ta vara på, just det. Jag är övertygad om att vi, med öppenhet och lyhördhet för varandra nu har alla möjligheter att under de kommande månaderna arbeta vidare med och slutföra ett nytt idéprogram som kan gjuta välkommen kraft och viktig energi i Centerpartiet och i den politiska debatten. Jag ser fram emot det och att vi, med högt i tak och med bidrag från många olika åsikter, nu har chansen att föra idéprogramsprocessen vidare.

 

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *