Starkare kunder på fjärrvärmemarknaden

I dag har jag och regeringen tagit ytterligare ett steg för att stärka den enskilde kundens ställning på energimarknaden. Tack vare det hoppas jag att fyra miljoner svenskar snart kommer kunna få en tryggare och mer förutsägbar tillvaro när det gäller deras energikostnader. Så många är det nämligen som får sin uppvärmning från fjärrvärmen.

Fjärrvärme är en fantastisk energikälla, där ganska enkla förnybara bränslen, eller återvunnet avfall, används för uppvärmning och varmvatten. Faktum är att fjärrvärmen är en del bakom den svenska framgångssagan där vi nästan helt lyckats med att fasa ut oljan och kolet från vår uppvärmning. Och fjärrvärmen är tämligen unik för Sverige, och som energiminister, som också har ansvar för miljöteknikutvecklingen, hoppas jag att allt fler länder drar lärdom av våra lösningar.

Med allt det positiva fjärrvärmen står för är det extra viktigt att det är en bransch och marknad som fungerar och har kundernas förtroende. Men så har tyvärr inte alltid varit fallet.

Om du väl valt fjärrvärme som uppvärmning kan det vara svårt att byta till en annan uppvärmningsform och fjärrvärmeföretagen har en väldigt stark ställning på marknaden. Och därför har det genom åren hörts en rad klagomål, inte minst om höga och snabbt stigande priser.

Just därför presenterade jag idag i en debattartikel i Dagens Industri ett antal förslag för att få en bättre fungerande fjärrvärmemarknad. Nyheten uppmärksammades också av TT och Ekot. Förslagen innebär i korthet:

  • En prisförändringsprövning för alla konsumenter. Prisökningar skall inte få ske okontrollerat och deras rimlighet skall prövas.
  • Reglerat tillträde för alla restvärme- och fjärrvärmeproducenter. Idag finns det industrier som vid sidan av sin produktion genererar stora mängder värme. Den ska de kunna sälja via fjärrvärmenäten.
  • Likabehandlingsprincip för alla kunder i samma kundkategori. En fastighetsägare som av tekniska skäl, till exempel i ett innerstadsområde, inte har möjlighet att byta från fjärrvärme ska inte få diskrimineras prismässigt på grund av det.
  • Spillvärmepotential i miljökonsekvensbeskrivning vid byggande av ny fjärrvärme. Innan ny fjärrvärme byggs skall man undersöka om det finns spillvärme från till exempel industri i området som man skulle kunna utnyttja.

I nästa vecka kommer jag presentera dessa förslag mer i detalj för branschen så att vi i regeringen kan ta del av deras synpunkter. Jag är övertygad om att dessa förslag kommer leda till att kunderna får ett större förtroende för fjärrvärmen vilket i sin tur också kommer stärka fjärrvärmebranschen. Endel arbete återstår innan vi är framme vid helt färdiga lagförslag, men idag har jag berättat vad regeringen vill och hur vi tänker gå till väga för att stärka konsumentens ställning på fjärrvärmemarknaden.