Fyra förslag för färre anvisningsavtal

Är du en av dem som betalar onödigt mycket för din el? Faktum är att risken är rätt stor att du faktiskt är det. För som Energimarknadsinspektionen har visat så har så många som var sjätte elkund så kallade anvisningsavtal, vilket innebär att de i genomsnitt betalar 30 procent mer än vad de hade behövt göra om de hade haft vanliga jämförbara elavtal. Och i väldigt många fall är man över huvud taget inte medveten om det.

En av mina allra viktigaste prioriteringar som energiminister är att ge kunden på energi- och elmarknaderna kunskap och verktyg för att kunna komma bort från onödiga kostnader och göra aktiva val. Självklart tillhör jag dem som tror på att det är rätt med en fri energimarknad, men ska den fungera bra förutsätter det att vi som konsumenter är upplysta och kunniga och har möjlighet att göra aktiva val. Men tittar man på hur det har sett ut på elmarknaden så har elbolagen ofta haft en väldigt mycket starkare position än kunderna, till och med gentemot hela det sammanlagda kundkollektivet. Och det är förmodligen en av orsakerna till att så många har så lågt förtroende för energibranschen.

Idag hade jag för tredje gången kallat elbolagen och representanter för elkunderna till ett  möte om hur vi ska kunna minska andelen kunder som har anvisningsavtal och därmed betalar onödigt mycket för sin el. Det vanligaste är att man hamnar på anvisningsavtal i samband med att man flyttar, till sin första bostad eller från en bostad till en annan. Och alldeles för många blir liggande alldeles för länge på anvisningsavtal, och betalar då för var dag som går onödigt mycket för sin el.

Vid förra mötet, i februari, gjorde elbolagen – genom Svensk Energi och Oberoende elhandlare – ett tydligt åtagande där de förband sig att frivilligt genomföra åtgärder för att förbättra informationen till de anvisade kunderna, öka frekvensen i informationen till dessa kunder men också arbeta bort den både spretiga och vilseledande terminologi som funnits runt den här typen av avtal. Och när vi då skildes åt fick elbolagen i hemläxa att genomföra det de hade lovat, och idag var det alltså dags för läxförhör.

Hur ser det då ut? Har man gjort det man lovat? Och har det i så fall lett till att antalet elkunder med anvisningsavtal gått ner?

Det som är tydligt är att elbolagen nu faktiskt skriver under på det åtagande som energibranschen själva har gjort, och de nya riktlinjer som de arbetat fram. Vissa elbolag har redan gått långt mycket längre än så, och självmant tagit bort dessa anvisningsavtal. Men det har fortfarande gått för kort tid för att Energimarknadsinspektionen med säkerhet ska kunna se att det skett någon förändring i andelen kunder med anvisningsavtal. Och just därför har jag och regeringen givit EI i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen väldigt noga, och rapportera till oss hur det utvecklar sig under hösten .

Samtidigt som vi ska följa hur elbranschen förverkligar sitt åtagande, så förbereder jag och regeringen nu ett paket med fyra förändringar som ska bidra till att vi kan komma bort från de många anvisningsavtalen, förslag som jag presenterade för elbolagen och kundrepresentanterna vid mötet idag. De förslagen innebär att vi från Alliansregeringens sida kommer föreslå att:

  • Den som flyttar framöver bara ska behöva ha kontakt med en enda part för att ordna ett nytt elavtal till den nya bostaden. Istället för att, som idag, behöva ta kontakt med både elnätsbolaget och elhandelsbolaget ska det framöver räcka med att bara ta kontakt med sitt elhandelsbolag för att ordna ett nytt elavtal till den bostad man flyttar till.
  • Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att utöva tillsyn också över de anvisade elhandlarna, ett uppdrag de inte har idag.
  • Energimarknadsinspektionen får en tydligare instruktion om att utfärda riktlinjer om vilken information som t.ex. fastighetsbolag och mäklare ska ge till sina kunder när de flyttar.
  • Elnätsbolagen blir skyldiga att tidigare än idag förvarna dig om du riskerar att hamna i ett anvisningsavtal som du själv inte har valt.

Tyvärr finns det inte en enda åtgärd som innebär att vi i ett enda klubbslag kan få bukt med anvisningsavtalen. Men det här är fyra åtgärder som – vid sidan av de förändringar som elbolagen själva kan och måste göra på egen hand – kan bidra till att förenkla och underlätta flyttprocessen, så att fler elkunder kan flytta in i sin nya bostad med ett nytt elavtal och ett rimligt pris. Nu kommer mina tjänstemän på Näringsdepartementet slutjustera de fyra förslagen, så att det efter sommaren kan gå ut på remiss innan vi i regeringen lägger fram ett slutgiltigt och fullfjädrat förslag senare i år.

Om dessa förslag, och om dagens möte, har TT rapporterat om idag.

Dags för elbolagen att redovisa hemläxan

Georg Wiora

Foto: Georg Wiora

Om du flyttar från en bostad eller annan, och glömmer bort att välja vilket elbolag som du vill ska leverera el till dig på den nya adressen, så kommer du att bli anvisad ett elbolag och få ett så kallat ”anvisningspris” på din el. Hur högt anvisningspriset är varierar mellan olika elbolag, men i genomsnitt är den el man köper till anvisningspris mellan 20 och 30 procent dyrare än elen är i andra elavtalsformer.

Att anvisningspriserna är så mycket dyrare, ofta rent av oskäligt höga, är förstås oacceptabelt och omöjligt att förklara. Och tyvärr sitter väldigt många med sådana anvisningsavtal. Uppemot var sjätte elkund har, ofta utan att själv vara medveten om det, ett anvisningsavtal vilket innebär att man betalar onödigt mycket för sin el. Att man hamnar där beror ofta på att man flyttat, och på att elbolagen varit väldigt dåliga på att informera sina kunder och se till så att de vet vad de har så att de kan välja bättre avtalsformer.

För att råda bot på det kallade jag i december  till mig branschen, de största elbolagen, några av de elbolag som gått före och tagit itu med det här bekymret och företrädare för konsumenterna, för att få höra vad de tänker göra för att minska antalet anvisade kunder och få bort de oskäliga prisskillnaderna mellan anvisat pris och andra elavtal. Vid det mötet gav jag elbolagen i ”hemläxa” att fundera över vad de kan göra för att komma till rätta med detta.

Sedan tidigare har Energimarknadsinspektionen visat att 4 av 5 anvisningskunder har hamnat där i samband med att man flyttat. Och så sent som i förra veckan presenterade Energimarknadsinspektionen en ny granskning där de kunde peka på nya brister i den information som elnätsbolagen ska ge när man hamnar på ett anvisningspris.

Idag var det så dags för elbolagen att redovisa den hemläxan.

Branschorganisationen Svensk Energi beskrev att de enats kring att rekommendera sina medlemsföretag att förtydliga och förbättra den information de ger till sina anvisade kunder. Samtidigt beskrev vissa elbolag att de redan nu bestämt sig för att gå längre än Svensk Energis rekommendationer. Dit hör till exempel Vattenfall, som berättade att deras kunder nu kommer kunna ta med sig sitt elavtal när de flyttar, och därmed helt och hållet undvika att hamna på anvisningspris. Och sedan tidigare vet vi att några elbolag agerat ännu tidigare som riktig föregångare, däribland Ale el, som har redan gått hela vägen och helt tagit bort anvisningspriserna för sina kunder.

Det branschen och elbolagen redovisade att de tänker göra är en bra början, men det är viktigt att komma ihåg att det bara är konkreta resultat som räknas. Därför kommer jag personligen, och mina tjänstemän på Näringsdepartementet, följa detta väldigt noga för att se att bolagen också håller de löften de nu givit.

Samtidigt som vi gör det kommer vi gå vidare och skärpa lagen. Å ena sidan kommer jag och regeringen låta Energimarknadsinspektionen gå vidare och ställa ännu högre krav på vilken information  elnätsföretagen måste ge de kunder som hamnar på anvisningsavtal. Å andra sidan kommer jag och regeringen nu ta fram ett förslag till hur vi kan ändra lagen så att alla elkunder ska kunna ta med sig sitt befintliga elavtal när man flyttar, och helt undvika anvisningsavtalen. Senare i vår, när vi har har ett konkret förslag på hur den flyttprocessen ska kunna gå till, kommer jag  kalla till mig elbolagen, branschen och kundrepresentanterna igen, både för att beskriva hur vi vill förändra lagen, men också för att följa upp så att elbolagen nu verkligen genomför det de sagt att de ska göra framöver.

En hemläxa – till elbolagen

Som Energimarknadsinspektionen visat i den rapport [PDF] som de lämnade över till mig och regeringen i november så betalar idag var sjätte svensk elkund onödigt mycket för sin el, tack vare att de ännu inte gjort något aktivt val av elleverantör och därmed hamnat på så kallade anvisningsavtal, som i genomsnitt är mellan 20 och 30 procent dyrare än andra elavtalsformer. Tillsammans betalade de 780 000 elkunder som idag ligger på dessa oskäligt dyra anvisningspriser 1,3 miljarder kronor för mycket för sin el  det senaste året (från 31 oktober 2012 till 1 november 2013). En väldigt viktig förklaring   till att så många ligger på så dyra elavtal är otydlig information från elbranschen, som gör det svårt för kunderna att göra medvetna och aktiva val. Och nu visar många elkunder, med rätta, att de är frustrerade över den här situationen, vilket den senaste tiden också uppmärksammats i media, av bland annat SVT.

Min och regeringens utgångspunkt är att elkonsumenterna har rätt att förvänta sig bättre information, och att elbolagen som brottas med lågt förtroende har starka intressen att få nöjdare kunder. Och när det nu än en gång visar sig att så många ligger kvar på så dyra anvisningsavtal, många gånger alldeles för längre, så utgår jag från att elbolagen nu  kommer vidta åtgärder för att få ner antalet anvisade kunder, för att få bort de omotiverade prisskillnaderna mellan anvisningsavtal och andra avtal och för att se till att så att deras  kunder får bättre och återkommande information om vilka avtal de har och vilken elkostnaden med de avtalen blir.

Just därför hade jag idag kallat företrädare för elbranschen, elföretagen och kundsidan till ett möte med mig på Näringsdepartementet för att få höra hur de ser på det faktum att hela var sjätte elkonsument betalar för mycket för sin el, för länge, på grund av bristfällig information, och vad de tänker göra för att komma bort från den situationen. Till mötet kom alla de företrädare jag hade kallat. Från  elhandelsbolagen kom Ale el, Eon, Fortum, Skellefteå Kraft, Telge Energi och Vattenfall.  Från elbranschen som helhet deltog Oberoende elhandlare och Svensk Energi. Och självklart var också företrädare för elkonsumenterna där, via Sveriges konsumenter, Villaägarnas riksförbund och Energimarknadsbyrån.

Mina slutsatser efter det mötet, och efter att ha lyssnat på företrädare för branschen, företag och konsumenter, är tre:

För det första – det fanns  en bred uppslutning bland företrädarna för konsumenterna och elbranschen om att det ligger i allas intresse att problemen med de många och omotiverat dyra anvisningsavtalen rättas till.  Och merparten av alla som tog till orda höll med om att elhandelsföretagen och elbranschen har ett stort ansvar i att förbättra den här situationen.

För det andra – det  fanns  runt bordet flera goda exempel på elbolag som självmant redan nu valt att avveckla de oskäliga prisskillnaderna mellan anvisningsavtalen och andra avtal, och som medvetet börjat arbeta med att ge sina kunder bättre och mer återkommande information om de avtal, priser och kostnader man har för sin el . De goda exemplen förväntar jag mig att de andra nu kommer inspireras av.

Och för det tredje drog jag slutsatsen att det är viktigt att jag och regeringen följer upp vilka åtgärder elhandelsbolagen, inte minst på basis av de goda exempel de hört om idag och den diskussion vi haft, nu kommer att vidta. Därför gav jag alla elbolagen en hemläxa över julhelgerna och den närmaste tiden därefter där jag förväntar mig att de går hem och sätter sig ned och bestämmer vad de tänker göra framöver för att minska antalet anvisade kunder, för att få bort de oskäliga prisskillnaderna mellan anvisat pris och andra avtal, och hur de tänker förbättra informationen till sina kunder. Och när de gjort det kommer de kallas till ett nytt möte med mig, för att  i mitten av februari nästa år  få redogöra för vilka åtgärder de vidtagit efter mötet idag.

Det snabbaste sättet att komma till rätta med problemen med de många och oskäligt dyra anvisningsavtalen är nämligen att branschen själva väljer att ändra sitt beteende. Just därför ökar jag och regeringen nu trycket och förväntningarna på elbolagen att göra just det. Samtidgt jobbar jag, tillsammans med mina energiministerkollegor i våra nordiska grannländer, med att skapa en gemensam hantering av olika elavtalsformer och ytterligare stärka konsumentens rättigheter gentemot elbolagen.

Om man som konsument är, eller tror sig vara, en av dem som idag har ett anvisningsavtal gör man klokt i att se om sitt hus. Faktum är att en av de bästa julklapparna man i så fall kan ge sig själv är att redan idag ringa sin elhandlare och begära att få byta från anvisningsavtal till ett billigare avtal. Den som bor i villa kan faktiskt spara flera tusenlappar varje år bara på det samtalet, men även den som bor i lägenhet och bara betalar sin hushållsel kan, som Energimarknadsinspektionen visat, spara kring tusenlappen varje år på det. Och frågar ni mig, så är det pengar som  gör långt större nytta och som i grund och botten hör bättre hemma i din plånbok än i elbolagens fickor.

Här nedan kan ni se ett nyhetsinslag om dagens möte från SVT.