Smarta elnät ger konsumenten makt och möjlighet att påverka

Igår och idag har 580 centerpartister som sitter som beslutsfattare och makthavare i lokala, regionala, nationella och internationella fora varit samlade i Västerås för årets Kommundagar. Två dagar med gott om inspiration och många härliga och intressanta möten med centerpartister från hela landet.

Själv medverkade jag under förmiddagen idag genom att tala på ett seminarium om hur globala klimatutmaningar kan bli till jobb och tillväxt i Sverige, och om hur smarta elnät är det som kommer att ge oss som konsumenter makt att påverka våra elkostnader, men också möjlighet att ta ansvar och påverka så att vi minskar koldioxidutsläppen från energisektorn och drar vårt strå till stacken när det gäller att hejda uppvärmningen av klotet.

Mitt tal följdes av ett inspirerande anförande av ABB:s VD Johan Söderström, som beskrev hur ABB helt och hållet står bakom de prioriteringar jag angivit som energiminister, och hur de arbetar för att i sitt företag utveckla och erbjuda de lösningar som krävs för att vi ska kunna ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, för att vi ska kunna stärka den enskilde konsumentens ställning på energimarknaderna och för att vi ska kunna öka den svenska miljöteknikexporten. Dessutom deltog Carin Torstensson från Interactive Institute, som lyfte fram hur viktigt det är att konsumenterna får användarvänliga lösningar som på ett lätttillgängligt och pedagogiskt sätt presenterar den information man behöver för att kunna göra aktiva energival – t.ex. kring hur mycket man förbrukar och när, vad det kostar eller hur mycket man producerar om man satt solceller på det egna taket.

Hur skall vi då klara detta i praktiken? Hur skall vi få in en så stor andel ny förnybar energi i vår elförsörjning? Hur skall vi hantera att allt mer utrustning och rutiner i vår vardag och vårt arbete förutsätter el? Hur skall vi klara att använda energin mer effektivt?

En utmaning är dagens kraftnät, som inte är byggda för att klara den utveckling vi har framför oss. Den gamla tidens kraftnät byggdes i en annan tid och för att lösa en tämligen enkel uppgift – att se till så att ett litet antal stora anläggningar – vattenkraft och sedermera kärnkraft – genom fungerande elnät kunde mata ut stora mängder el i stora nationella kraftledningar till slutanvändaren, via ett elnät som blev allt mer finmaskigt ju närmare användaren man kom.

Men den uppgift elnätet ska lösa inför morgondagen är en helt annan, långt mer avancerad. Morgondagens energisystem kommer ha ett långt större antal små producenter som producerar el mer ojämnt. Vi vet att den småskaliga vinden och solenergin kommer att växa, inte minst när möjligheterna blir större för oss som privatpersoner att delta i energiproduktionen. Och vi vet att redan idag står privatpersoner och lantbrukare i vårt grannland Tyskland för hälften av landets samlade förnybara elproduktion, främst genom vindkraft och solel.

Sol och vind är förnybara energikällor, och de är långsiktigt hållbara energialternativ. Men de är också väderberoende, där de naturliga förutsättningarna kommer att ge en variation och oförutsägbarhet i produktionen. Blåser det bra kommer vi få mycket vindkraftsel. Skiner solen mycket kommer solelen bidra med mycket förnybar el.

Samtidigt lever vi allt mer elintensiva liv som konsumenter. Vi använder allt fler elektriska apparater och hela tiden uppstår nya områden som kräver el för att fungera. Och när vi ska nå målet om att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen till 2030 kommer vi bland mycket annat driva fram en ökad elanvändning inom transporterna, där vi redan nu kan se hur fungerande och konkurrenskraftiga elbilar börjar bli verklighet.

Och som om det inte vore nog med det så vet vi att Sverige sedan lång tid tillbaka är ett land med en stor elintensiv industri – stål, papper och malm – som är oerhört viktig för Sverige och dominerar vår export.

Allt detta sammantaget innebär att vi har och kommer att ha en elanvändning i Sverige som både är stor och varierande, beroende på dygnsrytm, väder, konjunktur och säsong. Det ställer stora krav på, och innebär nya utmaningar för, vår elanvändning, vår elproduktion och vårt elnät.

Alla dessa utmaningar måste hanteras på en och samma gång, för de påverkar alla varandra. Och det är här som begreppet ”Smarta elnät” kommer in, eller det som på engelska kallas ”Smart grids”. Även om det kan låta så så är inte smarta elnät ett enskilt fysiskt elnät utan ett begrepp som beskriver ett helt system – det fysiska elnätet, elproducenten, dig som kund, energilagring, kommunikation och de avancerade systemlösningarna. Smarta elnät beskriver framtidens moderna elnät, som på ett helt annat sätt än idag använder informationsteknik för att förse oss med löpande information t.ex. om hur energiflödena ser ut i elnätet. Information som vi sedan – som konsumenter – kan använda för att styra vår energianvändning och anpassa efter behov och priser.

Om man vill kan man likna smarta elnät vid en slags ”internet för kraftsystemet”. Smarta elnät är det som på allvar kommer öppna för aktiva konsumenter. Tack vare de smarta näten blir det lättare för elproducenter och elkonsumenter att anpassa sin elproduktion och elkonsumtion till exempel utifrån vilket pris som gäller vid en särskild tidpunkt. Och det öppnar för att använda hela kraftsystemet mer flexibelt och att nyttja nätet mer effektivt än idag.

Smarta elnät och smarta elmätare rymmer stora möjligheter. Exakt hur mycket energi som ett enskilt hushåll skulle kunna spara med hjälp av smarta elmätare varierar förstås mycket – beroende på vilka vanor man har och beroende på vilken studie man tittar på. Men det finns studier som pekar på att det kan finnas en besparingspotential på så mycket som 40 procent. Och EU-kommissionen talar om möjligheter att generellt minska energiåtgången med 10 procent.

Men smarta elnät kan också bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport från amerikanska energidepartementet från 2010 pekar på att man genom att kombinera smarta elnät med information, och bättre energianvändning och energiproduktion, skulle kunna minska de amerikanska koldioxidutsläppen med hela 12 procent till år 2030.

Och samtidigt kan smarta elnät göra stor skillnad i människors plånböcker. För vi vet att om svenska konsumenter får chansen att själva styra sin förbrukning till de tider på dygnet när elpriset är som lägst kan de tillsammans spara någonstans mellan 100 miljoner och 1 miljard – per år.

Och den här utvecklingen ligger inte så långt bort som man kan tro. Redan idag kan man gå in på t.ex. Claes Ohlsson och köpa en lampa som kan styras via ett trådlöst hemmanätverk, eller en badrumsvåg som rapporterar vikten till ens mobiltelefon. Och i framtiden kommer förmodligen varje elektriskt föremål, varje applikation, och varje lampa, att ha sin egen identitet. Allt det som kan kopplas upp mot nätet kommer också göra det, och vårt elnät måste byggas för att klara av att dra fördelarna av det.

Och Sverige har goda förutsättningar. Vi ligger i täten inom EU och världen när det gäller andelen smarta elmätare i våra hem. Hela 90 procent av elmätarna i Sverige kan redan idag betecknas som ”smarta”, vilket innebär att det i de allra flesta svenska hemmen redan finns en elmätare som t.ex. skulle kunna hantera en nästan ständig distansavläsning av elförbrukning och i vissa fall även styrning. Det ska jämföras med övriga EU där bara var tionde elmätare är ”smart” och där målsättningen för hela EU är att andelen smarta elmätare ska vara 80 procent om 8 år.

Vi har en bra infrastruktur, men vi har också framstående svenska företag, inte minst ABB. Företag som är globala leverantörer av den nya tekniken och som bidrar till att den implementeras på hemmaplan. Och vi har spännande och långtgående försöksprojekt på både Gotland och i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där de nya lösningarna nu håller på att introduceras i nyproducerade smarta hus.

Från regeringens sida vill vi driva på denna spännande, angelägna utveckling. Vi vill att Sverige bygger den nya infrastrukturen och att Svenska elkunder tar till sig de nya lösningarna, så att Sverige kan bli ett föregångsland.

Utvecklingen av smarta elnät är första hand inget som ska byggas uppifrån, från statens sida. Det är utveckling som vinner på att vara marknadsdriven och efterfrågas av dig som kund, men där staten kan och ska spela en viktig roll för att undanröja hinder för utvecklingen. Och där kan var och en göra en insats. Genom att efterfråga timmätning från ditt elbolag, eller köpa den där mobilappen som visar din elförbrukning där hemma. Allt detta är sådant som driver på utvecklingen, och som Svenska företag kan leverera.

Samtidigt finns inget helhetsgrepp kring smarta elnät. Olika aktörer har olika kunskap och det finns ingen samlad bild av de insatser som görs. Vi vill ändra på det. Därför vill regeringen skapa en färdplan för att driva på utvecklingen. En plan där vi identifierar möjligheterna och hindren på vägen. Och därför kommer jag inom kort lansera ett råd för smarta elnät som skall samla kunskapen i Sverige och ta fram en gemensam svensk handlingsplan.

Om vi gör det bra kommer Sverige att bli ett föregångsland, vilket kommer gynna miljön och klimatet, men också skapa arbetstillfällen och välfärd. Och om de lösningar vi lyckas tillämpa på ett framgångsrikt sätt i Sverige kan tillämpas i andra länder ger detta en mångdubblad nytta. Vi stärker vår export, samtidigt som bra lösningar får större spridning. När ett företag som ABB bygger 200 laddstolpar för elbilar i Estland är det inte bara ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta i Estland, utan också något som gynnar Sverige och vår tillväxt.

Utmaningarna finns här och nu.

Varenda sekund bränner vi 130 liter olja på planeten.

Varenda sekund bränner vi närmare 230 kilo kol globalt.

Sammantaget blir det till gigantiska sjöar av olja, till stora berg av kol, som varje sekund bidrar till att halten av växthusgaser i luften ökar och därmed höjer planetens medeltemperatur. Fortsätter vi samma takt som nu riskerar vi värstafallscenariot, där vi inte längre ser de direkta effekterna av ett förändrat klimat på tv, utan i praktiken kan få uppleva det själva.

Utmaningarna är stora, men de kan övervinnas. Energifrågorna är en nyckel till det och vi är alla en del i det arbetet – varje dag: som politiker och beslutsfattare liksom som medborgare och konsumenter.

Det land som tar täten för att övervinna våra gemensamma globala klimatutmaningar kommer också vara framtidens vinnare. Jag vill att det landet ska stavas Sverige och att det land som Centerpartiet är med och leder ska vara framtidens vinnarland.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *