Lägre elnätsavgifter – och bättre elnät

 Den nya förordningen värnar elkonsumenternas intressen. Foto: Letartean/wikimedia commons.

 
Igår fattade jag och Alliansregeringen beslut om att skärpa elnätsregleringen för att säkra att vi som elnätskunder inte behöver betala oskäliga elnätsavgifter, och inte behöver betala för ett och samma elnät flera gånger om. Den nyheten har såväl Rapport, Dagens Industri som Ekot och Svenska Dagbladet.

Av den samlade elkostnad man har som elkonsument består ungefär en tredjedel av en elnätsavgift, som man betalar för att få den el man behöver levererad hem till sig. Av lätt insedda skäl har elnätsbolagen, eftersom vi inte har eller vill ha parallella elnät i landet, det man kallar för ”naturliga monopol” i det område där man har sitt nät. Eftersom elnäten är ett sådant naturligt monopol är det otroligt viktigt att vi politiker ser till så att vi har en stark reglering som säkrar att elnätsbolagen inte kan ta ut oskäliga priser av sina kunder, vilket annars skulle kunna ske.

Sedan 2012 tillämpas de nya elnätsregler som Centerpartiet och Alliansregeringen utarbetat, som innebär att elnätsbolagen ska redovisa kostnaderna för sina elnät och planeringen för dessa till Energimarknadsinspektionen (EI), som sedan fastställer en intäktsram som anger hur mycket varje enskilt elnätsföretag maximalt får ta ut i elnätsavgifter av sina kunder under en viss fyraårs-period. Men tyvärr har elnätsbolagen och EI tvistat om hur man ska fastställa vilka kostnader bolagen ska få betalt för, och i praktiken har det inneburit att elnätsbolagen har kunnat ta betalt för gamla, redan avskrivna, elnät flera gånger om.

Det är inte rimligt. Som elkund ska man kunna känna sig trygg i att den elnätsavgift man betalar är rimlig och skälig, och att man inte behöver betala för ett och samma elnät flera gånger om. Därför har jag som energiminister under en tid förberett förändringar i elnätsregleringen och igår kunde Centerpartiet och hela Alliansregeringen fatta beslut om en förändrad elnätsreglering, där vi skärper skyddet för elkonsumenten och förtydligar spelreglerna för elnätsbolagen. Med de nya reglerna blir det tydligt att elnätsbolagen ska kunna ta betalt för de investeringar man verkligen gör, för de insatser man gör för att förbättra elnätet eller bygga smartare när (t.ex. nya funktioner som minskar avbrotten) och för att få en rimlig avkastning på sin verksamhet. Men man kommer framöver inte kunna ta betalt för ett elnät som redan är avbetalt och avskrivet.

Exakt hur detta kommer påverka varje enskild elkund är det för tidigt att säga något om, eftersom EI nu ska tillämpa de nya reglerna på den tillsynsperiod som börjar 2016. Men beräkningar som EI gjort pekar på att det sammantaget kan handla om flera tiotals miljarder i lägre kostnader för elkunderna som helhet. För väldigt många elkunder borde det betyda tydligt sänkta elnätsavgifter, eller att avgiftshöjningarna framöver åtminstone inte kommer kunna  bli så stora som de annars skulle ha kunnat bli. Men vi kan kostatera att de som företräder kunderna är positiva, som till exempel Sveriges Konsumenter, Fastighetsägarna och Villaägarna.

En ledstjärna för mig som energiminister, för oss i Centerpartiet och för hela Alliansregeringen är att säkra att vi har en trygg energiförsörjning, och att svenska konsumenter och företag har konkurrenskraftiga elpriser. I det ingår också elnätsavgifterna. Med den nya elnätsregleringen tar vi ännu ett viktigt steg för att säkerställa just det, samtidigt som vi skapar ökad tydlighet för elnätsbolagen om vilka spelregler som gäller!

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *