Viktig mobilöverenskommelse på plats

PTS och Konsumentverkets rapport om regeringens uppdrag

PTS och Konsumentverkets rapport om regeringens uppdrag

Idag har en mycket viktig nyhet presenterats som kommer göra livet betydligt enklare för många av landets luttrade mobilanvändare, vilket bland annat Sveriges Radio, Computer Sweden och TT har rapporterat om  idag. För idag har de fem svenska mobiloperatörerna och Konsumentverket presenterat en branschöverenskommelse som är ett direkt resultat av det regeringsbeslut som jag presenterade i augusti förra året, där PTS och Konsumentverket  fick i uppdrag att gå igenom och ta fram förslag på vad vi kan göra för att komma till rätta med de ofta missvisande täckningskartorna.

Skälet till att jag och regeringen gav PTS och Konsumentverket  det uppdraget var att de stickprovsmätningar av operatörernas täckningskartor, som vi bad PTS göra  förra våren, visade att täckningskartorna alltför ofta är alldeles för missvisande och optimistiska och inte stämmer med verkligheten. Och det var när jag tog emot det resultatet som jag tog initiativ till att regeringen skulle ge PTS och Konsumentverket i uppdrag att föreslå vad vi behöver göra för att komma till rätta med det. Och det är alltså det uppdraget som har lett fram till dagens överenskommelse.

Det som nu hänt är att alla de fem mobiloperatörer vi har i Sverige  valt att ingå en branschöverenskommelse med Konsumentverket, där de gemensamt åtar sig att redovisa mer korrekta täckningskartor och att de täckningskartorna också ska gå att jämföra sinsemellan. Och som kronan på verket ingår det i överenskommelsen att Konsumentverket kommer kunna syna operatörernas marknadsföring på ett mycket enklare sätt, så att de kan säkra att vi mobilanvändare verkligen får vad vi blivit lovade.

Det här är väldigt goda nyheter, inte minst för Sveriges alla mobilkonsumenter. Tack vare den här överenskommelsen kan vi nu snabbt få bättre täckningskartor, där det blir tydligare vad man som enskild kan förvänta sig när det gäller täckningen och där det blir enklare att se vilken operatör som har bäst täckning där man själv rör sig eller bor.

Enligt branschöverenskommelsen ska mobiloperatörerna senast den 1 januari 2015:

  • ge bättre information om vad täckningskartan visar,
  • se till att täckningskartorna ger en mer korrekt och rättvisande bild av den täckning som konsumenterna kan förvänta sig,
  • ta bort vilseledande hastighetsangivelser från kartorna,
  • basera kartorna på gemensamma antaganden för hur täckningen ska beräknas, vilket gör att kartorna blir mer jämförbara mellan operatörerna
  • använda gemensamma informationstexter och färgsättning, vilket ytterligare underlättar jämförelser mellan operatörerna,
  • informera tydligare om att olika telefoner har olika god mottagning, inklusive en obligatorisk länk till myndighetsinformation om detta,
  • att se till att annan marknadsföring (webb, tv-reklam, butik) ger konsumenterna rimliga förväntningar på täckning.

Eftersom Konsumentverket  med detta också får betydligt bättre möjligheter att utöva tillsyn över operatörernas täckningskartor och marknadsföring har också operatörerna starka incitament att verkligen leva upp till och följa den nya branschöverenskommelsen.

När jag och regeringen gav PTS och Konsumentverket i uppdrag att titta på vad vi kan göra för att komma till rätta med de missvisande täckningskartorna så bad vi dem också överväga om det behövdes ny lagstiftning. Men med tanke på dagens branschöverenskommelse verkar inte det behövas, åtminstone inte just nu, vilket är bra eftersom det hade tagit mycket längre tid att komma till rätta med det här bekymret genom att ändra lagen än vad det gör med den nya överenskommelsen. Men det förutsätter förstås att operatörerna lever upp till det de lovat. Därför kommer både jag, PTS och Konsumentverket följa hur operatörerna lever upp till den här överenskommelsen väldigt noga. Jag utgår från att operatörerna nu kommer göra det de åtagit sig, men skulle det visa sig att de inte gör det är jag och regeringen inte främmande för att återkomma med andra åtgärder.  Svenska mobilanvändare måste få begripliga och korrekta täckningskartor, och det tänker jag fortsätta göra mitt yttersta för att de ska få.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *