Två energiska dagar i väst

Så är det redan sista dagen på min fem dagar långa resa till Kalifornien och San Francisco. Det har varit härliga, tänkvärda, inspirerande och utvecklande dagar. Jag har fått med mig en hel del i bagaget, känner mig stärkt i flera tankegångar och idéer som jag och regeringen hade sedan tidigare men jag har också fått med mig en hel del nytt som jag kan använda på både it- och energiområdet när jag kommer hem.

Under mina två sista dagar här i Kalifornien har jag framför allt fokuserat på energi. Jag har haft spännande och kreativa möten med Mary Nichols, som är ordförande för California Air Resources Board (ARB) och med företrädare för California Energy Commission (som har ungefär samma uppgifter som jag och där kommissionen är politiskt tillsatt av guvernören). Men jag har också haft väldigt bra diskussioner mer Kaliforniens största energibolag PG&E och besökt ett helt nystartat it-företag inom hälsosektorn.

Det sista besöket var verkligen väldigt intressant, inte minst eftersom det så tydligt visade vilka fantastiska tjänster som entreprenörer och företag kan utveckla med hjälp av öppna data från oss i det offentliga. Den it-startup jag besökte heter 100plus och de vill med hjälp av olika hälsodata hjälpa enskilda människor till en bättre hälsa, och kanske till och med till att kunna leva längre än 100 år. Med hjälp av en app, som snart är ute på marknaden, ska man kunna knappa in olika enkla hälsoval man gör i vardagen – som att ta en sallad i veckan, gå i trappan i stället för att ta hissen eller promenera till den vackra statyn mitt i stan. I utbyte får man uppmuntran av andra på appen och ytterst en ökad förväntad livslängd. Låter det konstigt? Efter mitt besök på företaget ser jag djupet och ett genuint engagemang för människors hälsa i deras affärsidé. Och om en app kan få ett antal människor att uppmuntras att leva hälsosammare, ja då är det ju fantastiskt. För enskilda människor, men också för vårt samhälle.

Mina energimöten var också tänkvärda, och inspirerande. Jag startade dagen idag med ett rundabordssamtal om smarta elnät tillsammans med ett antal personer som på olika sätt – i stora företag, små företag, i forskning och som fria tänkare – är verksamma inom området smarta elnät, i Kalifornien. Mötet var det första av två på samma tema, som arrangeras av svenska Exportrådet. Syftet med dagens möte var att identifiera vilka behov som finns i Kalifornien och hur Sverige och Kalifornien skulle kunna samarbeta mer om smarta elnät, så att vi i nästa steg kan föra de amerikanska företagen samman med svenska.

Vid rundabordssamtalet var vi rörande eniga om att tekniken inte betyder särskilt mycket om du inte har ett tydligt konsumentperspektiv. Konsumenter måste få tydlig information, kunskap och incitament för att kunna styra sin energiförbrukning och bidra till att hushålla bättre med sin energi. För att lyckas med det krävs det att energibolagen har bra kunskap om sina kunder och här finns mer att önska. Enligt mötesdeltagarna har de amerikanska energibolagen för dåliga kunskaper om sina kunder. Vår slutsats blev att det förmodligen är där vi har den största potentialen för samarbete, att tillsammans hitta bra sätt där den enskilda konsumenten eller det enskilda företaget kan få så mycket makt och möjlighet att påverka, med all tillgänglig teknik.

Diskussionerna om hur vi bättre kan hushålla med våra begränsade energiresurser gick hand i hand med de andra diskussioner jag haft under mina energimöten de två senaste dagarna. Självklart var den typen av frågor i centrum också när jag mötte Kaliforniens största energibolag PG&E. Idag står byggnader för 40 procent av USA:s hela energikonsumtion. För att minska behovet har bolaget bland annat jobbat med konsumentupplysning på ett väldigt direkt sätt. Med smarta elmätare och smart it samlar de in alla sina kunders data och bryter ner det i individuell feedback och väldigt konkreta energispartips. Det ger deras kunder konkreta verktyg för att ta kontroll över sin energikonsumtion och göra aktiva medvetna val.

Samma tema var uppe när jag träffade California Air Resources Board (ARB) och California Energy Commission. Med den skarpa ordföranden för ARB, Mary Nichols (som i vissa media nämns som en tänkbar framtida energiminister i USA) pratade jag en hel del om den utmaning vi har i både USA och Sverige när det gäller att minska energiförbrukningen i våra transporter, och det är också ett område där jag hoppas att Sverige och Kalifornien ska kunna samarbeta mycket mer framöver.

De, särskilt med amerikanska mått mätt, höga klimat- och energiambitioner som Kalifornien har är viktiga, också för att de driver på för att hela USA ska gå i mer klimat- och miljövänlig riktning. Och på det temat kommer nu Kaliforniens standard för bränsleeffekivitet i fordon ligga till grund för den standard som snart börjar gälla i hela USA.

Självklart pratade Mary och jag och våra medarbetare också om den handel med utsläppsrätter för växthusgaser som Kalifornien nu håller på att införa. Det var inte utan att jag kunde ana en viss nervositet inför den första auktionen som ska äga rum inom en vecka. Men mest av allt blev jag väldigt glad över att de, när jag frågade om Kalifornien – när deras eget utsläppshandelssystem satt sig – är intresserade av att (som Sverige och EU vill) koppla samman Kaliforniens utsläppshandelssystem med vårt i EU, verkade väldigt intresserade av att titta på hur vi skulle kunna finna former för det.

När jag träffade California Energy Commission pratade vi bland annat om olika incitament för att öka andelen förnybar energi. Och när det gäller den typen av styrmedel har Kalifornien, och USA, har valt en lite annan väg än vi, med mindre av de långsiktiga, generella och marknadsbaseradr ekonomiska styrmedel som vi märkt fungerar väldigt bra hos oss, och mer av riktade direktstöd till enskilda tekniker och energikällor. Under mötet med dem, och flera andra under veckan, har jag lyft fram min oro för all den billiga inhemska skiffergas som nu formligen pumpas ut på den amerikanska marknaden, och dess påverkan på utvecklingen av det förnybara. CEC höll med om att det finns en sådan risk, samtidigt som de poängterade att delstaten Kalifornien ålagt alla energibolag, oavsett vilken energimix de i övrigt har i sin verksamhet, att minst 33 procent av den el de tillhandahåller måste vara förnybar.

Nu sitter jag bokstavligt talat på planet tillbaka till Europa och hem till Sverige, för att med hjälp av paddan och wifi ombord (visst är dagens it fantastisk!) dela med mig av mina sista intryck från Silicon Valley och Kalifornien, för den här gången. Jag har haft väldigt intressanta dagar här och jag är väldigt tacksam för alla som under veckan frikostigt delat med sig både av sin tid och av sitt engagemang så att jag nu har väldigt många goda tankar och idéer med mig hem – till vad vi kan göra i Sverige och hur vi kan samarbeta mer mellan Sverige och Kalifornien om it och energi.

Första dagen att begära timvis mätning av el

Idag, den 1 oktober, är en viktig dag för alla Sveriges elkonsumenter. För från och med idag kan var och en som vill kostnadsfritt begära att få sin el mätt och debiterad per timme.

För den som väljer att gå över till timvis mätning av el innebär det att man, timma för timma, kommer kunna se hur den egna elförbrukningen varierar över dygnet. Och när man väl har den informationen kan man påverka sin egen elförbrukning och t.ex. styra den till de tider på dygnet när elen är som billigast.

I början kommer vi kanske få läsa av när elen är som billigast manuellt, men jag är helt övertygad om att utvecklingen kommer gå väldigt snabbt och att vi framöver t.ex. kommer få se allt fler app:ar som kommer hjälpa oss att hålla koll, och styra vår förbrukning på rätt sätt. Och vartefer kommer vi helt säkert få se allt fler maskiner som kommer kunna sköta det helt på egen hand. Det är en del av utvecklingen av så kallade smarta elnät.

Att kunna välja att köra energikrävande maskiner när kostnaden är som lägst, eller att kunna se den faktiska kostnaden för golvvärmen i badrummet, kommer bidra till att kunskapen och medvetenheten om den egna energianvändningen ökar, men det kommer också leda till en lägre elräkning för det enskilda hushållet.

Och när många går över till timvis mätning kommer det leda till ännu större – både ekonomiska och miljömässiga – vinster. För om fler konsumenter väljer timvis mätning och anpassar sin användning så sprids samhällets totala elförbrukning jämnare över dygnet. Och det kommer leda till lägre och färre pris- och konsumtionstoppar. Och det är sådant som gynnar alla konsumenter, samtidigt som vi slipper köra eller importera dyr fossilbaserad el för att täcka energibehovet när förbrukningen är som störst.

I grund och botten handlar timvis mätning om marknadsekonomi. Att vi som kunder kan reagera på priset vilket gör att marknaden fungerar bättre och effektivare. Timvis mätning öppnar upp för nya avtal och tjänster och kommer sporra energibolagen att erbjuda sina kunder en bättre service. Samtidigt som det blir lättare att ta emot och ta vara på en ökande produktion av vind- och solel med en mer flexibel elkonsumtion.

De flesta av oss har ingen aning om det, men faktum är att redan idag har de flesta av oss en smart elmätare där hemma, vilket innebär att den klarar av fjärravläsning av elförbrukningen på timbasis. Men trots det har få elbolag fram tills nu erbjudit sina kunder timavtal. Men från och med idag har du som elkund rätt att kostnadsfritt begära att få det.

Missa inte den möjligheten att göra skillnad – både för miljön och för den egna plånboken!

Ett hinder mindre på vägen

Bland de beslut som regeringen fattar (och som inte alltid dyker upp på propositionslistor) finns det en hel del som kan få en stor betydelse på sikt, även om de inte får omedelbar uppmäksamhet.

Vill vi klara omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem måste vi fasa ut användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. En större andel elfordon i transportflottan är ett viktigt steg för att nå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta. Därför satsar regeringen bl.a. på elbilar t.ex. genom ett demonstrationsprogram för elbilar och laddhybrider och genom supermiljöbilspremien för bilar med låga utsläpp.

Men det räcker inte med att bara få fram de nya bilarna. De måste kunna tankas också. Nya elfordon måste t.ex. kunna anslutas till nätet på ett lätt och effektivt sätt. Vi behöver en ladd-infrastruktur där du inte bara kan ladda ditt fordon hemma, utan även när du åkt till jobbet, affären eller till släkten. Pendlare, taxi, hemtjänst och en rad andra resenärer kommer behöva olika möjligheter att ladda elbilar.

Bland de innovativa tänkarna som jobbar med elbilar och elnät finns också de som har ideér om att elbilarna i framtiden ska kunna utgöra ett extra ”kollektivt batteri” som kan bidra till att jämna ut effekttopparna på nätet. När efterfrågan är stor så matar parkerade bilar ut el på nätet, och när efterfrågan är låg, laddar den batteriet istället. Visionerna är många, möjligheterna stora, och de behöver bra förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.

Idag finns de en bestämmelse som säger att en elektrisk starkströmsledning inte får byggas eller användas utan tillstånd, så kallad nätkoncession. Om ett företag vill bygga större anläggningar för att ladda elbilar, t.ex. vid en parkeringsplats, kan den bestämmelsen leda till problem. Om företaget inte fått något särskilt undantag behöver de nämligen med dagens regler ansluta varje laddstolpe separat till det koncessionerade nätet. Och deg innebär både högre investeringskostnader för anslutning liksom högre kostnader för abonnemangen.

För att komma åt detta problem – som skulle kunna hämma framväxten av den infrastruktur som framtidens elbilar behöver – så har regeringen idag tagit ett steg för att göra det enklare att bygga laddstolpar. På dagens regeringssammanträde beslutade vi om en förordningsändring som innebär att elnät vars syfte är att ladda elbilar ska ha ett generellt undantag från koncessionskrav. De är en ändring som i praktiken gör det enklare och billigare att bygga laddstolpar.

Vi vet inte idag vilken roll elbilarna kan få på sikt, men idag såg vi till så att de har ett hinder mindre på vägen.

Sverige har alla förutsättningar att vara först

Framtidens energisystem och kraftnät kommar att kräva så mycket mer än dagens, men kommer samtidigt kunna göra så mycket mer. Det är detta som konceptet ”smarta elnät” handlar om. Det är inte en lösning i sig utan många samverkande tekniker med olika funktion.

När allt fler apparater, från hemelektronik till bilar, i framtiden ska ha sin kraftförsörjning från allt fler spridda och varierande källor som vindkraft och sol krävs ett smartare kraftnät. Det krävs styrning och teknik som kan matcha och styra produktionen. Det krävs batterier och lagringsmöjligheter som kan jämna ut tillgång och efterfrågan.

Sverige har förutsättningarna att göra detta. Vi har företag som är långt framme. Nyligen besökte jag Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där bland andra ABB och Fortum är med och bygger några av de nya lösningarna med stöd av Energimyndigheten. Bland annat skall det finnas solceller på taken och möjligheter att ladda sin elbil. Och så sent som i förra veckan skrev Dagens Industri om hur Ericsson nu satsar på nya smarta laddsystem för elbilar, där du skall kunna ladda en elbil i vilket eluttag som helst, men ändå få räkningen skickad hem till dig.

Att Sverige är långt framme gynnar inte bara oss. Det öppnar upp möjligheten för export av smart teknik, och det öppnar upp för fler företag att söka sig till Sverige för att satsa på framtida smarta lösningar. Detta är något som också uppmärksammas utomlands. På branschsiten www.smartgridnews.com uppmärksammas just nu en rapport som listar Stockholm som ett av världens 4 bästa föredömen när det gäller utvecklingen av smarta elnät.

För mig är det givet att staten ska stödja denna utveckling. Inte uppifrån genom tvångslösningar, utan genom att stötta ny teknik och öppna för fler valmöjligheter. En sådan förändring la vi grunden för för ett par veckor sedan, när jag presenterade förslaget om att man som elkund ska ha rätt att få timvis mätning av sin el. Det är en reform som ger konsumenten möjlighet att välja nya flexiblare elavtal utifrån sina behov, samtidigt som det öppnar upp för ny teknik och nya lösningar. Och det är en av flera delar i tänkandet bakom smarta elnät.

Smarta elnät ger konsumenten makt och möjlighet att påverka

Igår och idag har 580 centerpartister som sitter som beslutsfattare och makthavare i lokala, regionala, nationella och internationella fora varit samlade i Västerås för årets Kommundagar. Två dagar med gott om inspiration och många härliga och intressanta möten med centerpartister från hela landet.

Själv medverkade jag under förmiddagen idag genom att tala på ett seminarium om hur globala klimatutmaningar kan bli till jobb och tillväxt i Sverige, och om hur smarta elnät är det som kommer att ge oss som konsumenter makt att påverka våra elkostnader, men också möjlighet att ta ansvar och påverka så att vi minskar koldioxidutsläppen från energisektorn och drar vårt strå till stacken när det gäller att hejda uppvärmningen av klotet.

Mitt tal följdes av ett inspirerande anförande av ABB:s VD Johan Söderström, som beskrev hur ABB helt och hållet står bakom de prioriteringar jag angivit som energiminister, och hur de arbetar för att i sitt företag utveckla och erbjuda de lösningar som krävs för att vi ska kunna ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, för att vi ska kunna stärka den enskilde konsumentens ställning på energimarknaderna och för att vi ska kunna öka den svenska miljöteknikexporten. Dessutom deltog Carin Torstensson från Interactive Institute, som lyfte fram hur viktigt det är att konsumenterna får användarvänliga lösningar som på ett lätttillgängligt och pedagogiskt sätt presenterar den information man behöver för att kunna göra aktiva energival – t.ex. kring hur mycket man förbrukar och när, vad det kostar eller hur mycket man producerar om man satt solceller på det egna taket.

Hur skall vi då klara detta i praktiken? Hur skall vi få in en så stor andel ny förnybar energi i vår elförsörjning? Hur skall vi hantera att allt mer utrustning och rutiner i vår vardag och vårt arbete förutsätter el? Hur skall vi klara att använda energin mer effektivt?

Fortsätt läs här